logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 февруари 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на Цветелина Бориславова Карагьозова да придобие пряко безналични акции, представляващи 30.39 на сто от капитала на “Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр. София, и заедно с пряко и косвено притежаваните от нея акции да притежава до 46.78 на сто от капитала на банката.

На същото основание бе издадено разрешение на Светослав Божков Божилов да придобие пряко безналични акции, представляващи 30.39 на сто от капитала на “Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр. София, и заедно с притежаваните към момента от него акции да притежава до 32.20 на сто от капитала на банката.