logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 февруари 2006 г.

Във връзка с изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение Българската народна банка издаде указание за прилагането й.

С указанието се посочват условията и редът за осигуряване на контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение относно:

1. възпроизвеждане на български банкноти и монети;

2. замяна на повредени български банкноти и монети;

3. задържане, проверка и експертна оценка на банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени;

4. използване на машини за сортиране на банкноти или монети за последваща употреба.

Лице, което ще иска да възпроизведе българска банкнота или монета, трябва да подаде в Българската народна банка заявление-декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета по образец. Образецът на заявление-декларацията за възпроизвеждане ще е достъпен на интернет страницата на Българската народна банка (www.bnb.bg) към датата на влизане в сила на наредбата. Когато подателят е юридическо лице, заявление-декларацията се подписва от лицето, което представлява юридическото лице или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Към заявление-декларацията се прилагат: удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 (три) месеца от датата на подаване на заявление-декларацията; заверено копие от пълномощното и подробна информация относно:

- дизайна на крайния продукт, съдържащ обекта на възпроизвеждане;

- техническите характеристики на копието на банкнотата или монетата – размер, тегло и т. н.;

- тиража на крайния продукт и срока, в който ще се извърши възпроизвеждането;

- инструментите, които ще бъдат използвани при възпроизвеждането, мястото на съхранение, начина и срока за унищожаването им;

- мястото на съхранение, начина и срока за унищожаване на брака от производството на крайния продукт.

Лицата, които към датата на влизане в сила на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение 31 март 2006 г. са възпроизвели български банкноти и монети и желаят да продължат възпроизвеждането, подават заявление-декларация за възпроизвеждане по общия ред.

Като изключение няма да се изисква подаване на заявление-декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета, когато Българската народна банка е организирала пресконференции или други публични мероприятия, на които се представят или показват български банкноти и монети, както и когато е възложила изработването или е дала съгласието си за изработване на репортаж или друг материал, предназначен за трети лица, в който се показват български банкноти и монети. В случаите на изключение трябва да се спазват изискванията за възпроизвеждане на български банкноти и монети по чл. 17 и 18 от Наредба № 18.

За практическото приложение на изискванията на наредбата Управителят на Българската народна банка утвърди Стандарт за разпознаване на български банкноти, Стандарт за разпознаване на български разменни монети, Стандарт за годност на български банкноти и Стандарт за годност на български разменни монети.

Стандартите за разпознаване определят критериите за разпознаване на истинските български банкноти и разменни монети - законно платежно средство, и се осигурява информация за характеристиките и защитните им елементи.

Стандартите за годност определят критериите за годност на български банкноти и разменни монети - законно платежно средство, и се осигурява информация за физикомеханичните характеристики на годните български банкноти и разменни монети.

В страницата на БНБ (www.bnb.bg), раздел „Банкноти и монети” са публикувани: Наредба № 18, Указание за прилагане на Наредба № 18, Стандарт за разпознаване на български банкноти и Стандарт за разпознаване на български разменни монети.