logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 февруари 2006 г.

На свое заседание, проведено днес, 24 февруари (петък) 2006 г., Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения и допълнения в три наредби – Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките, Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка и Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка. Измененията, които бяха оповестени през месец януари 2006 г., са, както следва:

Измененията в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките се отнасят до промяна в изискванията към банковите активи, които БНБ третира с 50% рисково тегло. Съгласно промяната вземанията по ипотечни кредити ще се отчитат като активи с 50% рисково тегло, когато банките финансират до 50% от стойността на ипотекирания имот вместо досегашните 70%. След влизането в сила на 1 април 2006 г. на измененията в Наредба № 8 експозициите, при които банките са кредитирали повече от 50% от стойността на ипотекирания имот, ще се третират със 100% рисково тегло.

Промяната в Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка се отнася до уеднаквяването на дефиницията за “банкова гаранция” с определената в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките.

Във връзка с предотвратяване на възможностите за заобикаляне на предприетите вече мерки за ограничаване растежа на отпуснатите от търговските банки кредити за частния сектор Управителният съвет на БНБ прие и изменения в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка. С измененията в Наредба № 21 се разширява понятието “кредит”, използвано при формиране на условията за определяне размера на допълнителните минимални резерви, поддържани от търговските банки по сметките им в БНБ. По смисъла на Наредба № 21 като “кредити” ще се считат всички облигации и други дългови ценни книжа, придобити от банките след 31 декември 2005 г. Изключение правят облигации и други дългови ценни книжа, които са издадени или гарантирани от държави, централни или местни банки или от лица, чийто последен кредитен рейтинг е не по-нисък от “Baa3“ по Moody’s или от “BBB-” по Standard&Poor’s или по Fitch. Във връзка с изменението на Наредба № 21 в срок до 20 март 2006 г. търговските банки ще трябва да представят в БНБ актуализираните си отчети по чл. 12, ал. 3 на Наредба № 21, в които да бъдат включени облигациите и други дългови ценни книжа, придобити от тях в периода от 1 януари 2006 г. до влизане в сила на измененията в Наредба № 21.