logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 март 2006 г.

Днес в БНБ се състоя работна среща между всички институции, ангажирани с въвеждането на международни номера на банковите сметки. На срещата присъстваха представители на търговските банки, Банксервиз, Борика, Централния депозитар на ценни книжа, Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенция митници.

Пред участниците бе представен график на дейностите по въвеждане на новите номера на банковите сметки и свързаните с това платежни документи, дейностите и сроковете, касаещи търговските банки, сроковете и техническите особености при прехвърлянето на данните между институциите, графиците на дейностите на системните оператори и системите за сделки с ценни книжа и общ график за тестовете в перода преди 5 юни 2006 г. – датата на въвеждането на IBAN.