logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 май 2006 г.

На 4 май 2006 г. УС на БНБ разгледа и прие съгласуваните с министъра на финансите Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, Наредба за изменение на Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа и Тарифа на БНБ за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК, актуализирана в съответствие с промените в Наредба № 5.

Приетите промени в Наредба № 5 регламентират измененията в начина на обработка и регистрация на сделките с ДЦК, както и механизма за провеждане на подписки за замяна на ДЦК чрез автоматизираната система за провеждане на аукциони (АДЦК), който по същество не се различава от прилагания в момента ред, обявяван от МФ в условията на всяка конкретна подписка за замяна.

Промените в Наредба № 15 са свързани с автоматизацията на процеса по равнение на данните за ДЦК, съдържащи се в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), с тези в системите за регистрация, водени от първичните дилъри на ДЦК.

В съответствие със Стратегията на МФ за управление на държавния дълг и Стратегията за развитие на БНБ 2004 – 2009 г. през 2005 г. стартира работата по разработване и внедряване на модернизирана електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК, с която се постига: по-висока степен на автоматизация посредством въвеждането на обработка от „входа до изхода” – STP (Straight-through Processing); преминаване от пакетна обработка на сделките към обработка „сделка по сделка” в реално време; осъществяване от участниците в системата на мониторинг на собствените им сделки и на техните клиенти в реално време в съответствие със стандартите на CPSS/IOSCO (Комитет по платежни и сетълмент системи/Международна организация на комисиите по ценните книжа) и ESCB/CESR (Европейска система на централните банки/Комитет на европейските регулатори на ценни книжа); използване на две равнопоставени средства за комуникация с участниците в пазара на ДЦК – SWIFT - при прилагане на международния ISO стандарт 15022, и WEB интерфейс (базиран на VPN среда) с използването на универсален електронен подпис; създаване на статистически модул, чрез който ще се предоставя информация за нуждите на МФ, ЕЦБ и други институции.