logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 май 2006 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Пиерджорджо Прадели в качеството му на член на Съвета на директорите на “Българска пощенска банка” АД, гр. София.