logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 май 2006 г.

На свое заседание от 18 май 2006 г. Управителният съвет на БНБ прие отчетите за дейността за 2005 г. и заверените от одиторите финансови отчети на “Монетен двор” ЕООД и “Печатница на БНБ” АД. Двете дружества завършиха 2005 г. с положителни финансови резултати – печалбата на “Монетен двор” ЕООД е 691 000 лв. след облагане с данъци, а на “Печатница на БНБ” АД е 1 586 000 лв. след облагане с данъци.

Управителният съвет на БНБ взе решение да отдели печалбата на “Монетен двор” за увеличение на капитала и резервите на дружеството, както и да предложи на събранието на акционерите на печатницата да направи същото с печалбата.

Приходите за дейността на двете дружества 2005 г. са съответно 7.5 млн. за “Монетен двор”, което е увеличение от 17.2% спрямо 2004 г., и 20.2 млн. лв. за “Печатница на БНБ”, или 12.8% увеличение спрямо 2004 г. Констатирано бе, че темповете на растеж на дружествата значително надвишават разходите. Решено бе да продължи процесът на преструктуриране на дружествата и привеждане на дейността им съобразно европейските изисквания за монетосечене и печатане на банкноти.