logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 август 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от от Закона за банките, във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на ТБ „Инвестбанк” АД, София, да придобие акции, представляващи 33% от капитала на новоучреденото управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД, София, и заедно със свързаните с банката лица „Феста Холдинг” АД и Цанко Коловски да притежава общо 100% от капитала на новоучреденото дружество.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде разрешение на „Винком” АД, Поморие, да придобие акции от капитала на ТБ „Инвестбанк” АД, София, в резултат на което прякото акционерно участие на дружеството ще се увеличи до 19.12%, а общото акционерно участие на „Феста Холдинг” АД чрез контролираното от нея лице „Винком” АД ще се увеличи до 97.85% от капитала на банката.