logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 септември 2006 г.

Днес на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие на първо четене проект за нова Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции. Тя се издава на основание на Закона за кредитните институции.

Проектът на Наредба № 8 отразява изискванията на директивите на ЕС за капиталовата адекватност на банките, респективно на новото Международно споразумение за капиталовите стандарти, известно като Базел ІІ. Преди приемането му от УС на БНБ, проектът на наредбата получи одобрението на Европейската комисия.

С новия регламент банките ще бъдат задължени освен досега регулираните кредитен и пазарен риск, да отчитат и операционния риск в дейността си. В допълнение към тях те ще наблюдават и ликвидния, концентрационния и други присъщи рискове, за които банките ще заделят необходимия собствен капитал.

Наредбата дава възможност и за по-точно измерване на рисковете. Вместо сегашните механични подходи, банките ще могат да оценяват кредитния риск според индивидуалните характеристики на своите клиенти. При преценките за размера на риска те ще могат да използват и присъдените оценки от признати рейтингови агенции. Банките, разполагащи с повече ресурси, ще могат да остойностяват поетите от тях кредитен, операционен и пазарен риск чрез собствените си вътрешни модели.

Новата наредба ще разшири и обогати подходите за оценка на приеманите от банките обезпечения, чрез които се намалява кредитният риск. Специално третиране се предвижда и за ставащите все по-популярни схеми за секюритизация, колективни инвестиционни схеми и кредитни деривати.

Както досега, при определени условия БНБ ще може да изисква от банките да поддържат по-високо покритие със собствен капитал на поетите рискове.

Отделна част от проекта урежда много по-подробно от сегашното оповестяване от страна на банките на вътрешна информация, свързана с определянето на необходимия им собствен капитал. Това ще допринесе за по-добрата информираност на пазарните участници и на потребителите на банкови услуги и ще засили ролята на така наречената пазарна дисциплина.

Въвежданото европейско право дава възможност на националните регулатори да приложат и по-строги от минимално изискваните капиталови стандарти, ако преценят, че националните условия го налагат. С оглед на динамичното развитие на кредитния пазар у нас и свързаното с него ускорено поемане на рискове от банките централната банка ще запази сегашните по-високи изисквания за капиталово покритие. По този начин ще се осигурят по-голяма защита и устойчивост на кредитните институции у нас в периода на интензивно изграждане и насищане на пазара на банкови услуги.

Наредбата ще бъде приета окончателно до края на годината, след като бъде тествана от управление „Банков надзор” на БНБ и търговските банки. Документът влиза в сила от 01.01.2007 г., с което регламентирането на банковия сектор напълно отговаря на изискванията на европейското законодателство.