logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 октомври 2006 г.

На основание чл. 19б, във връзка с чл. 19, ал. 1 от от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Алианц България Холдинг” АД при участие в увеличението на капитала на ТБ „Алианц България” АД, гр. София да запази до 80 на сто от акциите с право на глас, а заедно със свързаните с него акционери ЗПАД „Алианц България” и ЗАД „Енергия” – общо до 100% от тези акции.