logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 октомври 2006 г.

Туининг проект между Българската народна банка и Френската,

Холандската и Италианската централни банки с финансовата подкрепа на Европейския съюз

На 3 октомври 2006 година Делегацията на Европейската Комисия одобри договора по проекта “Преструктуриране дейността на Българската народна банка за пълноправно членство в Европейската система от централни банки и Евросистемата”. Проектът е финансиран в рамките на програма PHARE 2005 и ще бъде осъществен под формата на туининг с Френската, Холандската и Италианската централни банки. Сумата по договора възлиза на 698 083.22 евро. Национално съфинансиране до 10% от сумата по договора ще бъде осигурено от държавния бюджет чрез дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите. Това е втори туининг проект за Българската народна банка. Първият приключи успешно през септември 2004 г. и бе осъществен съвместно с Френската и Холандската централни банки.

Партньорството между Българската народна банка и трите централни банки от консорциума е насочено към преструктурирането на Българската народна банка и подготовката й за успешно интегриране в Европейската система от централни банки и Евросистемата. Проектът покрива следните области на централното банково дело: банков надзор, икономически изследвания и прогнози, комуникационна политика, интегриране на националната платежна система в Еврозоната, счетоводни и отчетни системи, статистика на платежния баланс, вътрешен одит, касови операции и финансови пазари.

Изборът на консорциума от Френската, Холандската и Италианската централни банки за партньори в проекта е мотивиран от доказания професионализъм на експертите от тези банки и опитът им в туининг проекти. Италианската централна банка е нов партньор за БНБ и ще предоставя експертна помощ в областта на платежните системи и статистиката на платежния баланс. Френската централна банка ще покрие дейностите в областта на комуникационната политика, счетоводните и отчетни системи и вътрешния одит. Участието на Холандската централна банка ще бъде в областта на банковия надзор, икономическите анализи и прогнози, касовите операции и финансовите пазари.

Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи през октомври 2008 г.