logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 ноември 2006 г.

УС на БНБ прие наредби за изменение и

допълнение на Наредба №10, Наредба №17 и Наредба №20

Приетите от УС на БНБ изменения и допълнения на посочените наредби са в резултат от приетия Закон за кредитните институции и актуализират действащата подзаконова нормативна уредба в областта на банковото законодателство.

Така в Наредба №17 се регламентират вложенията в недвижимите имоти и други дълготрайни материални активи, както и в акции и/или дялове в дружества /на основание на чл. 47 от ЗКИ/.

В Наредба №20 промените са в частта за издаването и отнемането на сертификати /чл. 11 от ЗКИ/.

В Наредба №10 промените са технически и пряко произтичат от приетия Закон за кредитните институции.

Както е известно, Законът за кредитните институции влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България в Европейския съюз.