logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 декември 2006 г.

Днес, на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие на второ четене проект за нова Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции. Тя се издава на основание на Закона за кредитните институции.

Проектът на Наредба № 8 отразява изискванията на директивите на ЕС за капиталовата адекватност на банките, респективно на новото Международно споразумение за капиталовите стандарти, известно като Базел ІІ. Преди приемането на Наредба № 8 на второ четене бе проведено тестване от управление “Банков надзор” и търговските банки на новите разпоредби и на отчетните форми по наредбата с цел да се оцени ефектът върху капиталовата адекватност на банковата система от тяхното въвеждане, както и да се даде възможност на банките да анализират готовността и финансовата си обезпеченост във връзка с новия режим.

С новия регламент банките ще бъдат задължени освен досега регулираните кредитен и пазарен риск, да отчитат и операционния риск в дейността си, както и други присъщи за банковата дейност рискове. Основното предимство на наредбата е възможността за по-точно измерване на банковите рискове. Банките ще могат да оценяват кредитния риск според индивидуалните характеристики на своите клиенти, използвайки присъдените оценки от признати рейтингови агенции. Тези от тях, които разполагат с адекватни ресурси, квалифициран персонал и вътрешна организация, ще могат да остойностяват поетите от тях рискове и чрез използване на собствени вътрешни модели.

Новата наредба разширява списъка на приеманите от банките обезпечения, както и обогатява подходите за тяхната оценка. Предвидено е специфично третиране спрямо набиращите популярност схеми за секюритизация, колективни инвестиционни схеми и кредитни деривати.

Както досега, при определени условия БНБ ще може да изисква от банките да поддържат по-високо покритие със собствен капитал на поетите рискове. Въвежданото европейско право дава възможност на националните регулатори да приложат и по-строги от минимално изискваните капиталови стандарти, ако преценят, че националните условия го налагат. С оглед на динамичното развитие на кредитния пазар у нас и свързаното с него ускорено поемане на рискове от банките централната банка ще запази сегашните по-високи изисквания за капиталово покритие. По този начин ще се осигури по-голяма защита и устойчивост на кредитните институции у нас в периода на интензивно изграждане и насищане на пазара на банкови услуги.

Отделна част от проекта урежда много по-подробно от досегашния режим оповестяването от страна на банките на вътрешна информация, свързана с определянето на необходимия им собствен капитал. Това ще допринесе за по-добрата информираност на пазарните участници и на потребителите на банкови услуги и ще засили ролята на пазарната дисциплина.

Документът влиза в сила от 01.01.2007 г., с което регламентирането на банковия сектор напълно ще отговори на изискванията на европейското законодателство.

Също така във връзка с въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република Словения от 1 януари 2007 г. БНБ уведомява, че няма да изкупува на касите си в София и регионалните си касови служби словенски толари. За целта гражданите и фирмите могат да ползват услугите на търговските банки, финансовите къщи и обменните бюра, които работят със словенски толари.