logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 декември 2006 г.

Днес, на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие нова Наредба № 2 за лицензите и разрешенията, нова Наредба № 7 за големите експозиции на банките, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка и нова Наредба № 26 за финансовите къщи. Те се издават на основание и във връзка с предстоящото влизане в сила на Закона за кредитните институции.

Новоприетата Наредба № 2 на БНБ привежда лицензионната процедура за банка и клон на банка от трета държава в съответствие с изискванията на Закона за кредитните институции. С наредбата се въвеждат процедура за лицензиране на дружество за електронни пари и някои нови разрешителни процедури за банка като издаването на разрешение за доброволна ликвидация на банка, която ще се прилага и при прехвърляне търговското предприятие на банка, издаването на разрешение на местна банка за учредяване или придобиване на контрол върху чуждестранна банка, издаването на удостоверение от БНБ на финансова институция, която ще извършва дейност на територията на друга държава членка чрез клон.

Успоредно с новите производства се разширяват и се подобряват вече познатите процедури по издаване на разрешения на банка. По-детайлно са уредени и разпоредбите по отношение на издаването на разрешение за преобразуване на банка.

С новата Наредба № 7 на БНБ се транспонират изискванията на европейското законодателство за регулирането на големите експозиции на банките. Нейните разпоредби са съобразени с приетата по-рано Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции. Новите текстове разширяват обхвата от експозиции, които се приемат за изключение или към които се прилагат намаления при определяне на лимитите във връзка с регулиране на риска от концентрации.

Основните изменения и допълнения в Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка са свързани с дефиниране на бързоликвидните обезпечения, които се признават при формиране на провизии за загуби от обезценка. Направените промени в списъка на бързоликвидните обезпечения се обвързани със съответните текстове от новата Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Новата Наредба № 26 има за цел да синхронизира режима на наредбата в съответствие със Закона за кредитните институции и Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Премахва се възможността лице, регистрирано в Министерство на финансите като обменно бюро, да работи същевременно и като финансова къща. Предложен е преходен период, в който лицата, притежаващи едновременно регистрация в Министерството на финансите и лицензия от БНБ за извършване на валутни сделки по занятие, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № 26.

Допълва се лицензионната процедура с изискването на Директива 2005/60/ЕО относно произхода на средствата, с които дружеството, кандидатстващо за лицензия, е учредено, съответно регистрирано.

Уредбата относно отнемането на лицензията е разширена. Допълнени са основанията за отнемането на лизенция. Определен е дванадесетмесечен срок, в рамките на който дружеството трябва да започне дейност като финансова къща, в противен случай лицензията се отнема. Аналогичен подход ще се прилага и ако финансовата къща в продължение на една година не извършва сделки с чуждестранна валута по занятие.

От началото на 2007 г. БНБ започва издаването на месечно издание „Лихвена статистика”. Едновременно с това се прекратява седмичното издание „Парична статистика”, с което се уеднаквява практиката с тази на практиките на европейските централни банки паричната статистика да бъде на месечна основа.