logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 май 2022 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ1

Март 2022 г.

Към края на март 2022 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове2,3,4, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8723.3 млн. лева. Техният размер се увеличава с 2234.4 млн. лева (34.4%) в сравнение с март 2021 г. (6488.9 млн. лева) и намалява със 116.2 млн. лева (1.3%) спрямо декември 2021 г. (8839.5 млн. лева).

Като процент от БВП5 общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2022 г. е 5.9%, при 4.9% от БВП към март 2021 г. и 6.7% към края на четвърто тримесечие на 2021 г.

1. Размер и структура на активите

Към края на март 2022 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 2728.8 млн. лева, като спрямо същия месец на 2021 г. (1952.6 млн. лева) те се увеличават със 776.2 млн. лева (39.8%). В сравнение с декември 2021 г. (2725.9 млн. лева) активите се увеличават с 2.9 млн. лева (0.1%).

Към края на първото тримесечие на 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 554.7 млн. лева (74.2%) до 1302.1 млн. лева при 747.5 млн. лева към март 2021 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават със 73.2 млн. лева (19%) до 458.9 млн. лева при 385.7 млн. лева към края на март 2021 г. Спрямо декември 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 52 млн. лева (4.2%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 6.5 млн. лева (1.4%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база със 148.4 млн. лева (18.1%) до 967.7 млн. лева към март 2022 г. (819.4 млн. лева към края на март 2021 г.). В сравнение с декември 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 55.7 млн. лева (5.4%).

Към края на март 2022 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 47.7%, при 38.3% към март 2021 г. и 45.9% към декември 2021 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 35.5% от общата сума на активите към март 2022 г. при относителен дял от 42% към март 2021 г. и 37.5% към декември 2021 г.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика

Графика 1

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 155.4 млн. лева (18.1%) до 1014.1 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ – със 715.5 млн. лева (373%) до 907.4 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват със 125.3 млн. лева (17.2%) до 602.9 млн. лева. В сравнение с декември 2021 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 59.6 млн. лв. (6.2%), докато тези в акции/дялове на ИД и ДФ и в ценни книжа, различни от акции намаляват съответно с 21.2 млн. лева (2.3%) и с 24.8 млн. лева (4%). Към края на март 2022 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 37.2%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33.3% и ценни книжа, различни от акции – 22.1%, при съответно 44% за акциите и другите форми на собственост, 37.3% за ценните книжа, различни от акции и 9.8% за акции/дялове на ИД и ДФ към края на март 2021 г. Към декември 2021 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост 35%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ 34.1% и ценни книжа, различни от акции – 23%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по инструменти

Графика 2

Към края на първо тримесечие на 2022 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 62.5% и в евро – 33.2%, при съответно 52.4% и 40.2% към март 2021 г. Към декември 2021 г. активите, деноминирани в български лева, са 61.6%, а тези в евро – 34%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по валути

Графика 3

Географската структура на ценните книжа6 в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2022 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 192.2 млн. лева (18.1%) до 1252.8 млн. лева при 1060.6 млн. лева към края на март 2021 г., а в останалите държави от Европейския съюз6 нарастват с 504 млн. лева (94.7%) до 1036.4 млн. лева при 532.4 млн. лева към края на март 2021 г. В сравнение с декември 2021 г. инвестициите в България се увеличават с 47.6 млн. лева (4%), а в останалите държави от Европейския съюз намаляват с 29.2 млн. лева (2.7%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 49.6% към март 2022 г. при 59.6% към края на март 2021 г. и 48% към декември 2021 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към март 2022 г. е 41.1% при 29.9% към края на март 2021 г. и 42.4% към декември 2021 година.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

Географска структура

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Към края на март 2022 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 5994.6 млн. лева. Спрямо същия месец на 2021 г. (4536.3 млн. лева), те нарастват с 1458.2 млн. лева (32.1%). В сравнение с края на декември 2021 г. (6113.6 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява със 119 млн. лева (1.9%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2022 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 299.5 млн. лева (8.7%) до 3744.2 млн. лева при 3444.7 млн. лева към март 2021 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 293.6 млн. лева (37.5%) до 1076.8 млн. лева към март 2022 г. при 783.2 млн. лева към края на първо тримесечие на 2021 г. Спрямо декември 2021 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 263.5 млн. лева (6.6%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства се увеличават с 61.4 млн. лева (6%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2022 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (62.5%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (18%). Към края на март 2021 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 75.9% и 17.3%, а към декември 2021 г. – 65.6% и 16.6%

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Графика 5

Към края на март 2022 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2728.8 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 2712.8 млн. лева. Към края на първо тримесечие на 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2534.7 млн. лева (93.4%), а към сектор Останал свят – 178.1 млн. лева (6.6%). Спрямо март 2021 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 722.4 млн. лева (39.9%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 46.4 млн. лева (35.2%). По институционални сектори към март 2022 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 58.2 млн. лева (9.6%) до 661.2 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват с 390.6 млн. лева (49.4%) до 1181.5 млн. лева. Спрямо декември 2021 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти намаляват с 35.5 млн. лева (1.4%), а към нерезиденти нарастват с 32.5 млн. лева (22.3%). По институционални сектори към март 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 14.3 млн. лева (2.2%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата намаляват с 42 млн. лева (3.4%).

Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Графика 6

Към края на март 2022 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (43.6%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (24.4%) и Нефинансови предприятия (10.5%). Най-големите относителни дялове към март 2021 г. са съответно 40.7% за сектор Домакинства и НТООД, 31% за сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове и 8.5% за сектор Други ПФИ. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 6.6% от общия размер на собствения капитал към март 2022 г. при относителен дял 6.8% към края на март 2021 г. и 5.4% към декември 2021 г.

____________

1 В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

2 Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено съгласно Регламент № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18.10.2013 г., относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове и други нормативни документи на ЕЦБ.

3 Предварителни данни за март 2022 г. Пълният комлект от таблици за статистиката на инвестиционните фондове и прессъобщението се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Инвестиционни фондове.

4 В обхвата на инвестиционните фондове, с данните за четвърто тримесечие на 2021г. са включени алтернативните инвестиционни фондове от второ тримесечие на 2021г.

5 При БВП в размер на 146 819 млн. лева за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 132 744.3 млн. лева за 2021 г. (данни на НСИ от 08.03.2022 г.).

6 Ценните книжа включват: ценни книжа, различни от акции (AF.33), акции и други форми на собственост (AF.51) и акции и дялове, емитирани от инвестиционни дружества (ИД) и договорни фондове (ДФ) (AF.52).

От февруари 2020 г. Европейският съюз не включва Обединеното кралство.

Прикачени файлове

Статистика на инвестиционните фондове, 20.05.2022 г. Изтегли PDF (610 KB)

Таблици Изтегли XLS (66 KB)