logo
Skip to content

Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Превантивните мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма имат ключово значение за банковия сектор. В тази насока, Българската народна банка прилага систематични действия за установяване спазването на изискванията за превенция, както и за установяване и ограничаване на свързаните рискове. Посредством регулярен преглед и анализ на дейността на кредитните институции, свързана с превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, и прилагайки рисково-базиран подход, съобразен с насоките на Европейските надзорни органи и националната правна рамка, БНБ допринася за осигуряването на надеждна среда във финансовата система, недопускаща преминаването на престъпни средства.


Наднационална оценка на риска от ИП/ФТ 2022 Изтегли DOC (31 KB)

Архив - Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма Изтегли ZIP (5233 KB)