logo
Skip to content

Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Превантивните мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма имат ключово значение за банковия сектор. В тази насока, Българската народна банка прилага систематични действия за установяване спазването на изискванията за превенция, както и за установяване и ограничаване на свързаните рискове. Посредством регулярен преглед и анализ на дейността на кредитните институции, свързана с превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, и прилагайки рисково-базиран подход, съобразен с насоките на Европейските надзорни органи и националната правна рамка, БНБ допринася за осигуряването на надеждна среда във финансовата система, недопускаща преминаването на престъпни средства.


Писмо до банките № 91ТБ-0117/19.11.2008 г. относно Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари Изтегли PDF (2431 KB)

Писмо до банките № 91ТБ-0121/28.05.2010 г. относно Инструкция за допълнение на Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари Изтегли PDF (2421 KB)

Архив 2018 - Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма Изтегли ZIP (984 KB)