logo
Skip to content

Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Превантивните мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма имат ключово значение за банковия сектор. В тази насока, Българската народна банка прилага систематични действия за установяване спазването на изискванията за превенция, както и за установяване и ограничаване на свързаните рискове. Посредством регулярен преглед и анализ на дейността на кредитните институции, свързана с превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, и прилагайки рисково-базиран подход, съобразен с насоките на Европейските надзорни органи и националната правна рамка, БНБ допринася за осигуряването на надеждна среда във финансовата система, недопускаща преминаването на престъпни средства.


Наднационална оценка на риска от ИП/ФТ 2022 Изтегли DOC (31 KB)

Архив - Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма Изтегли ZIP (5233 KB)


Информация във връзка с включването на Р. България в поддържания от FATF списък на държави под засилен мониторинг

През октомври 2023 г. Република България беше включена в поддържания от FATF списък на държави под засилен мониторинг (т. нар. „сив списък“ на FATF), като поетите от държавата ангажименти за изпълнение на дейности в десет области са публично оповестени на интернет страницата на FATF.

Следва да се отчете, че банковата система и дейността на БНБ като надзорен орган не са сред причините за включване на страната в списъка. В тази връзка в съобщението на FATF не се коментира банковия сектор и дейността на БНБ като надзорен орган.

След присъединяването през 2020 г. на Република България към Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и към Единния механизъм за преструктуриране е установено тясно сътрудничество между БНБ и Европейската централна банка. В тази връзка БНБ прилага пруденциалните, регулаторни и други приложими изисквания във връзка с добрите практики в ЕНМ. Банковата система е добре капитализирана, със стабилна ликвидна позиция.

За отчитане изпълнението на мерките и действията, произтичащи от дадените препоръки за Република България в доклада за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL, Министерският съвет с Постановление № 101 от 14 юли 2023 г. създаде Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество. Съветът за координация и сътрудничество осъществява наблюдение и контрол и ще отчита напредъка и изпълнението на мерките и действията, произтичащи от дадените препоръки за Република България.