logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 31.12.2009

Разпределение на банките по групи към 31 декември 2009 г. Изтегли PDF (64 KB)

Баланс и отчет за доходите на банковата система Изтегли XLS (232 KB)

Ценни книги. Кредити и аванси. Привлечени средства Изтегли XLS (52 KB)

Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции Изтегли XLS (26 KB)

Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и формиране на провизии за загуби от обезценка Изтегли XLS (250 KB)

Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банките Изтегли XLS (24 KB)

Състояние на банковата система към декември 2009 г. Изтегли PDF (105 KB)

* Управление “Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.