logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 30.06.2018

Разпределение на банките по групи към края на юни 2018 г. Изтегли PDF (183 KB)

Балансов отчет (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите **
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (293 KB)

Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити***
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (92 KB)

Капиталова адекватност по Регламент №680/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. към 30 юни 2018 г. Изтегли XLS (35 KB)

Справка за необслужваните кредити и аванси и натрупаната обезценка
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (82 KB)

Състояние на банковата система към края на юни 2018 г. Изтегли PDF (235 KB)

* Управление „Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора – от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

** От 1 януари 2018 г. са в сила нови отчетни образци и указания за кредитните институции във връзка с прилагането от 1 януари 2018 г. на новия стандарт за отчитане на финансовите инструменти МСФО 9 „Финансови инструменти“ и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1443 на Комисията от 29 юни 2017 г. Файлът съдържа и шаблон на съответния отчетен образец с методологически препратки (метаданни). Повече информация се съдържа в рубриката „Отчетни изисквания“ на интернет страницата на БНБ.

*** Информацията е базирана на макропруденциална форма (МПФ1). Методологически пояснения се съдържат във файла.