logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 31.12.2020

Разпределение на банките по групи към края на декември 2020 г. Изтегли PDF (181 KB)

Балансов отчет (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите 1
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (300 KB)

Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити 1,2
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (66 KB)

Капиталова адекватност по Регламент №680/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. към 31 декември 2020 г. Изтегли XLS (35 KB)

Справка за необслужваните кредити и аванси и натрупаната обезценка (в хиляди левове) Изтегли XLS (84 KB)

Обобщена информация по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции 3 Изтегли XLSX (15 KB)

Състояние на банковата система към края на декември 2020 г. Изтегли PDF (261 KB)

* Управление „Банков надзор“ групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора – от останалите, а в трета група влизат клоновете на чуждестранни банки в България.

1 В отчетността с референтна дата 30 юни 2020 г. са направени изменения и допълнения по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/429 на Комисията от 14 февруари 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за предоставянето на информация от институциите на надзорните органи. Файловете „Балансов отчет“ и „Отчет за приходите и разходите“ съдържат и шаблон на съответния отчетен образец с методологически препратки (метаданни). Повече информация се съдържа в рубриката „Отчетни изисквания“ на интернет страницата на БНБ.

2 Информацията е базирана на макропруденциална форма 1 (МПФ1). Методологически пояснения се съдържат във файла.

3 На 9 април 2020 г. с решение на Управителния съвет на БНБ бе утвърден представеният от Асоциацията на банките в България проект на „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.“. След утвърждаването му документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02).

Във връзка с това е утвърдена отчетна форма за събиране на информация по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции. Обобщени данни на ниво банкова система, докладвани от банките чрез тази отчетна форма, са оповестени за първи път на 31 юли 2020 г. за периодите, приключващи на 30 април 2020 г., 31 май 2020 г. и 30 юни 2020 г. Данните са с натрупване към края на обозначения период и са достъпни в рубриката, съдържаща агрегираните данни за банковата система за съответния период.

През декември 2020 г. бяха удължени сроковете за подаване и за одобрение на исканията, както и крайният срок за отсрочване на задълженията (виж прессъобщението на БНБ от 11 декември 2020 г.).