logo Skip to content

Документи по регистрация на кредитни посредници

Указание за прилагане на Наредба № 19 от 20 Октомври 2016 г. за кредитните посредници (в сила от 01.11.2018 г.) Изтегли PDF (925 KB)

Лицата, които възнамеряват да извършват дейност като кредитен посредник, подават следните формуляри до БНБ:

Бланки/Формуляри при първоначална регистрация

 • Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице - Приложение № 1а
Изтегли DOC (73 KB)

 • Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице – Приложение № 1б
Изтегли DOC (74 KB)

 • Регистрационен формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 2
Изтегли XLS (86 KB)

 • Инструкция за попълване на Регистрационен формуляр Приложение № 2а
Изтегли DOC (72 KB)

 • Уведомление за вписване на кредитна институция/ платежна институция/ дружество за електронни пари в регистъра на кредитните посредници – Приложение № 3
Изтегли DOC (61 KB)

 • Въпросник – декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 4
Изтегли XLS (63 KB)

 • Инструкция за попълване на Въпросник - декларация Приложение № 4а
Изтегли DOC (82 KB)

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги – Приложение № 5а
Изтегли DOC (75 KB)

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон) – Приложение № 5б
Изтегли DOC (79 KB)

 • Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно – Приложение № 6
Изтегли DOC (38 KB)

 • Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система – Приложение № 7
Изтегли XLS (39 KB)

Бланки/Формуляри за промени след вписване в регистъра

 • Уведомление за промяна в обстоятелствата по регистрация – Приложение № 8
Изтегли DOC (63 KB)

 • Регистрационен формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 2
Изтегли XLS (86 KB)

 • Въпросник – декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 4
Изтегли XLS (63 KB)

Бланки/Формуляри при намерение за извършване на дейност в друга държава членка

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги – Приложение № 5а
Изтегли DOC (75 KB)

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон) – Приложение № 5б
Изтегли DOC (79 KB)

Бланки/Формуляри при заличаване от регистъра по искане на посредника

 • Заявление за заличаване на кредитен посредник физическо лице – Приложение № 9а
Изтегли DOC (63 KB)

 • Заявление за заличаване на кредитен посредник едноличен търговец и юридическо лице – Приложение № 9б
Изтегли DOC (55 KB)

Национална правна рамка