logo
Skip to content

В този раздел са публикувани текстове на основни нормативни документи, които отразяват в местното законодателство изискванията на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013.

  1. Транспониране на Директива 2013/36/ЕС;
  2. Одобряване на модел;
  3. Експозиции "специализирано кредитиране";
  4. Редуциране на кредитния риск;
  5. Специфични изисквания към институциите за оповестяване на информация;
  6. Дерогации от прилагането на пруденциалните изисквания;
  7. Квалифицирано дялово участие в кредитна институция;
  8. Докладване на нормативно изискуема и финансова информация.

Правила и насоки 2021 г. Изтегли XLSX (78 KB)

Информация за съответните правила и насоки на всички държави членки на ЕС можете да намерите на интернет страницата на Европейския банков орган: https://eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure/rules-and-guidance.