logo Skip to content

Този раздел съдържа обобщена статистическа информация за ключови индикатори, свързани с приложението на Директива 2013/36/EС и Регламент (ЕС) № 575/2013. Тази информация включва консолидирани данни по компетентен орган, данни за кредитния риск, данни за пазарния риск, данни за операционния риск, данни за надзорни мерки и административни санкции и данни за дерогациите.


Статистически данни за финансовия сектор за 2020 г. Изтегли XLSX (77 KB)

Информация за съответните статистически данни на всички държави членки на ЕС можете да намерите на интернет страницата на Европейския банков орган: https://eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure/aggregate-statistical-data.