logo
Skip to content

Този раздел съдържа обобщена статистическа информация за ключови индикатори, свързани с приложението на Директива 2013/36/EС и Регламент (ЕС) № 575/2013. Информацията включва данни на консолидирана основа за по-малко значимите институции и клонове на кредитни институции от трети държави. Информацията обхваща данни за кредитния риск, пазарния риск, операционния риск, за надзорните мерки и административниге санкции и за дерогациите.


Статистически данни за банковия сектор за 2022 г. Изтегли XLSX (77 KB)

Информация за съответните статистически данни на всички държави членки на ЕС можете да намерите на интернет страницата на Европейския банков орган: https://eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure/aggregate-statistical-data.