logo Skip to content

Отчетни изисквания

Надзорна отчетност съгласно Регламент 575/2013 и Регламент 680/2014

Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ) включва изисквания за докладване във връзка с капиталовите изисквания и финансовата информация, необходима, за да се получи цялостен поглед върху рисковия профил на институцията и да се добие представа за системните рискове. Обхватът, честотата и сроковете за предоставяне на тази информация от банките на БНБ се въвеждат с Регламент за изпълнение (EС) № 680/2014 („Регламент за отчетността“).

Приложенията към Регламент (ЕС) № 680/2014 съдържат образци и указания за отчитане на надзорната финансова информация, които обхващат следните области:

 • Собствен капитал и капиталови изисквания - COREP

Приложение I, II (във връзка с чл. 99 РКИ)

 • Финансова отчетност по МСФО – FINREP

Приложение III, V (във връзка с чл. 99 РКИ)

 • Загуби, произтичащи от заеми, обезпечени с недвижим имот

Приложение VI, VII (във връзка с чл. 101 РКИ)

 • Големи експозиции и риск от концентрация

Приложение VIII, IX (във връзка с чл. 394 РКИ)

 • Oтношение на ливъридж

Приложение X, XI (във връзка с чл. 429 РКИ)

 • Ликвидност

Приложение XII, XIII (във връзка с шеста част от РКИ)

 • Тежести върху активи

Приложение XVI, XVII

 • Допълнителни показатели за наблюдение на ликвидността

Приложение XVIII, XIX (във връзка с чл. 415, параграф 3, буква „б“ от РКИ)

 • Капацитет за генериране на ликвидност

Приложение XX, XXI

 • Падежна стълбица

Приложение XXII, XXIII

 • Ликвидно покритие

Приложения XXIV, XXV (във връзка с шеста част, дял I и дял II от РКИ)


 

Отчетност във връзка с възнагражденията в банките

БНБ събира информация за политиките и практиките за възнагражденията, която кредитните институции следва да оповестяват съгласно чл. 450, пара.1, букви „ж“, „з“ и „и“ от Регламент (ЕС) №575/2013. Въз основа на тази информация, съгласно чл. 14 и чл. 15 от Наредба № 4, БНБ анализира тенденциите и практиките за възнагражденията в банковата система, като предоставя данни и на ЕБО.

Информацията следва да бъде изготвена и представена съгласно насоките на ЕБО:


Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители (EBA/GL/2014/07) EN BG

Насоки относно сравнителния анализ на възнагражденията (EBA/GL/2014/08) EN BG


Отчетност във връзка с Препоръка 2012/2 на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) относно финансирането на кредитните институции

С цел да се гарантира съответствие с Препоръките на ЕССР от 20 декември 2012 г. относно финансирането, кредитните институции следва да докладват своите планове за финансиране, използвайки хармонизирани образци и определения, съгласно следните насоки на ЕБО.


Hасоки относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 20 декември 2012 г. (ESRB/2012/2) (EBA/GL/2019/05) от 09.12.2019 г. EN BG

 • Приложение I „Отчетност относно плановете за финансиране“
EN BG

 • Приложение II „Образци за планове за финансиране“
EN BG


Отчетност във връзка с чл. 45б от Закона за кредитните институции и чл. 7 от Наредба № 37 за вътрешните експозиции на банките

Указания за попълване на образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ Изтегли PDF (475 KB)

 • Образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ
Изтегли XLSX (37 KB)