logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ
ЕМИСИЯ BG20 300 21 112/24.02.2021 Г.

На 11 октомври 2021 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 826 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 21 112/24.02.2021 г. с падеж 24.02.2026 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо
№ 17-01-282/01.10.2021 г.:

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)

500 000

Лихвен процент

0.00 % годишен лихвен процент

Дата на плащане

13.10.2021 г.

Брой на дните от датата на последното лихвено плащане (24 август 2021 г.) до датата на отваряне/плащане (12 октомври 2021 г. вкл.), за които се изчислява натрупаната лихва

50

Допълнителни условия:

1. По реда на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

2. По реда на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

3. Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е по реда на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г. и е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

4. По реда на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 21 112 от 24.02.2021 г. на аукционен принцип.

2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Допълнителна информация може да получите на тел. 9145-1332.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (310 KB)