logo
Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ
ЕМИСИЯ BG20 400 16 219/27.01.2016 г.

На 19 септември 2022 г. Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 834 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. с падеж 27.07.2026 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-306/13.09.2022 г.:

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)

200 000

Лихвен процент

2.25 % годишен лихвен процент

Дата на плащане

21.09.2022 г.

Брой на дните от датата на последното лихвено плащане (27 юли 2022 г.) до датата на отваряне/плащане (20 септември 2022 г. вкл.), за които се изчислява натрупаната лихва

56

Допълнителни условия:

1. По реда на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

2. По реда на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

3. Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е по реда на чл. 12, ал. 3, т. 3 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г.

4. По реда на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 16 219 от 27.01.2016 г. на аукционен принцип.

2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Допълнителна информация може да получите на тел. 9145-1332.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (441 KB)