logo
Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ № BG 20 300 21 112/24.02.2021 г.

понеделник

11 октомври 2021 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 21 112/24.02.2021 г. (пет години) с падеж 24.02.2026 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 500 000 000 лв. и лихвен процент 0.00% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 13 октомври 2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 612 600 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 28 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.23. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.98 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 500 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 28 000 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

99.83

0.04%

Максимална

100.66

-0.15%

Среднопретеглена

100.09

-0.02%

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (523 KB)