logo
Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ
№ BG 20 300 24 116/17.04.2024 г.

понеделник

27 май 2024 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 24 116/17.04.2024 г. (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации ) с падеж 17.04.2027 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 300 000 000 лв. и лихвен процент 3.00% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 29 май 2024 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 356 935 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 52 235 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.19. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.35 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 300 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 52 235 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

99.23

3.31%

Максимална

100.19

2.95%

Среднопретеглена

99.49

3.21%

В аукциона участваха всичките 8 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (375 KB)