logo
Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ
№ BG 20 400 24 213/15.05.2024 г.

вторник

9 юли 2024 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 24 213/15.05.2024 г. (шестгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 15.05.2030 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 3.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 10 юли 2024 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 259 373 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 22 623 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.30. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97.00 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 22 623 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

96.45

3.97%

Максимална

98.10

3.65%

Среднопретеглена

97.23

3.82%

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (377 KB)