logo
Skip to content

В Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) се регистрират емитираните от министъра на финансите на вътрешния пазар безналични държавни ценни книжа при тяхното първоначално емитиране, сделките с ДЦК на вторичния пазар и изплащането на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж, при спазване изискванията на Наредба № 5 на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (Наредба № 5 на МФ и БНБ).

Участници в ЕСРОТ могат да бъдат: първични дилъри на ДЦК; поддепозитари на ДЦК; инвестиционни посредници, различни от първични дилъри на ДЦК, чийто лиценз включва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително и такива от други държави-членки; банки, различни от първични дилъри или поддепозитари на ДЦК, чийто лиценз включва услугите и дейностите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции, включително и такива от други държави-членки; централни депозитари на ценни книжа от държави-членки; Българската народна банка и други членове на Европейската система на централните банки; Министерство на финансите; други лица, определени от министъра на финансите и управителя на БНБ.

Допускането до участие в ЕСРОТ се базира на определени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 5 на МФ и БНБ правни, организационни и технологични изисквания. Кандидатите, допуснати до участие в системата, подписват Споразумение за участие в ЕСРОТ. Прекратяването на участието в ЕСРОТ се извършва в случаите, определени в чл. 6 от цитираната наредба.

В настоящата си версия ЕСРОТ е разработена и въведена в експлоатация през 2006 година като система от отворен тип. Използваните съвременни технологични и софтуерни решения позволяват бързина, надеждност, прозрачност и достъпност на системата, както и нейното непрекъснато развитие и усъвършенстване в съответствие с насоките за развитие на европейския пазар на ценни книжа, изискванията на пазарните участници и емитента. Системата осигурява възможност за:

  • автоматизирана обработката от входа до изхода - Straight-through Processing (STP);
  • обработка „сделка по сделка” в реално време (DVP – Model 1) и цикъл на сетълмент на вторичния пазар T+0;
  • прилагане на принципа на двойното уведомление – по едно искане/уведомление за извършване на сделката от всяка една от страните;
  • използване на SWIFT при прилагане на международния стандарт ISO 15022 и WEB интерфейс (базиран на VPN среда) с използване на квалифициран електронен подпис като равнопоставени средства за комуникация;
  • използване на международния стандарт за номерация на емисиите ДЦК (ISIN код);
  • осъществяване на мониторинг от участниците в реално време на статуса на изпълнение на инициираните от тях искания/уведомления за регистриране на сделки с ДЦК на всеки един етап от обработката;
  • автоматично изготвяне на обобщена и детайлна информация за пазара на ДЦК за нуждите на участниците в системата, емитента, статистиката на ЕЦБ и др. посредством разработения в системата статистически модул;
  • автоматично изчисляване на дължимите от емитента главници и лихви по емисии ДЦК, общо и по участници, въз основа на поддържаната база данни и заложените лихвени конвенции в съответствие с параметрите на съответните емисии.

През 2013 г. беше реализиран проект за техническо разширяване функционалността на системата, с който се осигури възможност за прилагането на принципа „доставка срещу плащане” (DvP – Модел 1) за операциите с ДЦК, деноминирани и платими в евро, на първичен и вторичен пазар, с паричен сетълмент по сметки на банките в TARGET2. За тази цел системата за регистрация и сетълмент на ДЦК в БНБ (BNBGSSS) се включи като спомагателна система в националния системен компонент TARGET2-BNB, считано от 25.11.2013 г.

Регистрирането на ДЦК при тяхното първоначално емитиране на аукционен принцип се извършва на база на информацията за параметрите на емисията и резултатите от проведения аукцион, подадени от Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК) към ЕСРОТ чрез изградената за целта интерфейсна връзка между тях. На вторичния пазар, сделките се регистрират въз основа на искания отправени от приобретателя и прехвърлителя на ДЦК, посредством обявените технически средства за комуникация.

Операциите с ДЦК се извършват по предварително обявен със съвместно писмо на МФ и БНБ график в рамките на системния ден на ЕСРОТ, който е синхронизиран с този на оперираната от БНБ система за брутен сетълмент в реално време – RINGS (Real time INterbank Gross-settlement System) и на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2.

БНБ в съответствие с Тарифа за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК, утвърдена от УС на БНБ, събира служебно такси и комисиони за участие в системата, за поддържане на регистър, за откриване, водене и закриване на сметки за ДЦК, както и за операциите с ДЦК на първичния и вторичния пазар.


Прикачени файлове

Списък на участниците в ЕСРОТ Изтегли PDF (168 KB)

Правна рамка