logo
Skip to content

В регистъра на особените залози (РОЗ), създаден в БНБ в съответствие с чл.18, ал.3 от Закона за особените залози (ЗОЗ) и чл.30, ал.2 от Наредба № 5 на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, се вписват обстоятелства относно залози върху безналични ДЦК собственост на участниците в ЕСРОТ, водени по регистрите им по реда на чл.15, ал.7 от Наредба №5 на МФ и БНБ. При вписване на залога ДЦК се блокират, като извършването на сделки на разпореждане с тях от страна на залогодателя се преустановява и е възможно само със съгласието на заложния кредитор. При заличаване на залога ДЦК се деблокират.

Регистърът на особените залози е самостоятелна информационна система с единна база данни, която съдържа информация за всяко извършено вписване. Системата има изграден интерфейс за автоматизиран обмен на данни с ЕСРОТ, който осигурява възможност за:

  • автоматично изпращане на искане към ЕСРОТ при всяко вписване в РОЗ за проверка за наличие на ДЦК, предмет на залога и за генериране на инструкция от страна на ЕСРОТ за тяхното блокиране/деблокиране по сметките за ДЦК с наложена тежест, водени в СДЦК;
  • автоматично потвърждаване на вписването в РОЗ след получаване на информация от ЕСРОТ за извършеното блокиране/деблокиране на ДЦК;
  • автоматично генериране на различни справки, потвърждения, откази и удостоверения по вписани залози върху ДЦК;
  • ежедневна реконсилация на данните между РОЗ и ЕСРОТ.

Дейността по вписванията в РОЗ на обстоятелства относно залози върху безналични ДЦК се осъществява, при спазване изискванията на Наредба № 5 на МФ и БНБ и Вътрешните правила за регистриране и обслужване на залози върху безналични ДЦК.

За услугите, свързани с обслужването на особени залози върху ДЦК в РОЗ, БНБ събира служебно такси в полза на Републиканския бюджет, съгласно Тарифата за таксите, събирани по ЗОЗ от Централния регистър на особените залози.