logo
Skip to content

20 лева, 2020 г.

На лицевата страна са изобразени са изобразени портрет на Стефан Стамболов; фрагмент от авторска стихосбирка; печат на Българския благотворителен комитет „Единство“; вертикални текстове „Стефан Стамболов“ и „1854–1895“; номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

На обратната страна са изобразени сградата на Народното събрание, фрагменти от Орлов мост и Лъвов мост и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

 

Технически параметри

Преобладаващ цвят – син.

Материал – хартия, тонирана в син цвят, с лаково покритие след отпечатване.

Размер - 131 х 73 мм.

Защитни елементи

Релефен печат – на лицевата страна на банкнотата са отпечатани портрет на Стефан Стамболов, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, „ДВАДЕСЕТ ЛЕВА“, „Стефан Стамболов“, „1854–1895“; годината на емисията „2020“ и винетка от дясната страна върху холограмната лента с числото „20“ върху нея.

Осигурителна нишкавградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 20“ и с динамичен ефект „ветрило“, променяща цвета си от зелено към синьо. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 20“ се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина.

Воден знак с висока резолюциянаблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на Стефан Стамболов. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на орел и лъв; цветен холограмен портрет на Стефан Стамболов; стилизирано изображение на орден За храброст“; изображения на „изправен коронован лъв“ с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на числото „20“

Регистър на проглед правоъгълно шахматно поле, разположено долу в дясната половина на банкнотата, в което при поставянето ѝ срещу източник на светлина се вижда числото „20“. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Скрит образ – в горния край, отляво на холограмната лента, при наблюдение под ъгъл се появява изображение на числото „20“.

Микротекст на лицевата страна – хоризонтални линии с текст „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, „1854–1895“ и „20 ЛЕВА“ във фона вляво от портрета, в две вертикални линии вдясно от портрета – текст „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, числото „20“ е изпълнено с хоризонтални линии с текст „20 ЛЕВА“.

Микротекст на обратната страна – над изображението на лъва – поле от вертикални линии с число „20“; в дясната долна част на банкнотата – числа „20“.

Флуоресценция на лицевата странапри осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) в зоната вдясно на холограмната лента се появява ивица, флуоресцираща в червено, състояща се от повтарящи се числа „20“ и изображения на „изправен коронован лъв“. Двата серийни номера, дясната половина на фоновите елементи, регистърът на проглед и подписите на управителя и на главния касиер флуоресцират в зелено.

Флуоресценция на обратната страна –при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) – фрагментът от Орлов мост с орела флуоресцира в червено. Изображението на портрета на Стефан Стамболов флуоресцира в синьо, а изправен лъв и две числа „20“ флуоресцират в жълто - зелено.

Знак за незрящи гражданирелефно изображение на два кръга, разположени един под друг, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата

Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от три дебели и седем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.