logo
Skip to content

Неистински банкноти и монети

Какво да направите, ако парите са неистински или преправени?

Необходимо е веднага да уведомите органите на полицията, ако получите неистински и преправени банкноти или монети. Притежаването на неистински банкноти и монети, както и прокарването им в обращение, като знаете, че те са неистински, представлява криминално престъпление.

В Република България с Наказателния кодекс са определени престъпленията против паричната и кредитната система:

„Престъпления против паричната и кредитната система“

Чл. 243. (1) Който изготви неистински или преправи истински парични знаци с курс в страната или в чужбина, се наказва за подправка на парични знаци с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Чл. 244. (1) Който прокара в обращение подправени парични или други знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2, придобие или си служи с такива, като знае, че са подправени, или ги пренесе през границата на страната, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което държи такива знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2 в големи количества.

Чл. 244а. (1) Който в нарушение на установения ред изготвя парични знаци с курс в страната или в чужбина, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(2) Който съзнателно прокара в обращение такива парични знаци, се наказва с лишаване от свобода до осем години.

Чл. 245. Който приеме подправен паричен или друг знак по чл. 243 и след като узнае, че е такъв, съзнателно го прокара в обръщение като истински, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба до хиляда лева.

Чл. 246. (1) Приготовление за извършване на престъпление по чл. 243 или сдружаване с такава цел или за разпространяване на подправени парични или други знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2 се наказва с лишаване от свобода до шест години.

(2) Не се наказва онзи съучастник в сдружението, който, преди да е довършена подправката (ако сдружението е образувано с такава цел) или преди да започне разпространяването на подправените знаци (ако сдружението е образувано за това) или преди да довърши изготвянето на средствата по ал. 3, се откаже от деянието и съобщи на властта.

(3) Който изготвя, придобива, пази или укрива предмети, материали или оръдия, компютърни програми или елементи за защита на паричните знаци, за които знае, че са предназначени или че са послужили за подправка на парични или други знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Чл. 248. (1) Който знае, че се върши престъпление по чл. 243 и 244, и не съобщи за това на властта, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева.”

На основание изискванията на чл. 27, ал. 2 от Закона за Българската народна банка и чл. 22 от Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение всички банки, финансови институции, обменни бюра и доставчици на услуги са длъжни да задържат всички неистински и преправени банкноти и монети, както и такива, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени и да ги предават в Българската народна банка в тридневен срок за извършване на експертна оценка.

При задържането на банкноти или монети, които пораждат съмнение, че са неистински или преправени, служител от БНБ, банка, финансова институция, обменно бюро или доставчик на услуги трябва да състави протокол за задържане на банкноти/монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, по образец, приложение № 4 към чл. 25, ал. 2 от Наредба № 18. Образецът на протокола за задържане е достъпен за отпечатване от тук.

Национален център за анализ

Функциите по извършване на техническа експертиза на неистинските банкноти и монети в БНБ се осъществява от отдел „Национален център за анализ” (НЦА) към управление „Емисионно”.

Адресът на НЦА, на който се изпращат задържаните от банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, както и установените неистински или преправени банкноти и монети и такива, пораждащи съмнение за неистинност, предадени от органите на досъдебното производство и съдилищата, е:

Българската народна банка

1784 София, ул. „Михаил Тенев” № 10

Касов център на БНБ

Отдел „Национален център за анализ”

Електронна поща: NACBG@bnbank.org

Събирането, обработката и анализът на данните в отдел „Национален център за анализ” на БНБ дава възможност да се оцени динамиката на разпространението на неистински парични знаци, както и да се набележат конкретни мерки за противодействие на тяхното разпространение.

Българската народна банка извършва експертна оценка за установяване дали задържаните банкноти и монети са неистински или преправени. За резултата от експертната оценка на банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, НЦА изготвя при поискване протокол за техническа експертиза за истинност.

Експертите от НЦА на БНБ извършват техническата експертиза, постановена от полицейските или съдебните власти в България, за неистински или преправени български банкноти и монети и чуждестранна валута, които са задържани в страната или са конфискувани от органите на МВР. НЦА на БНБ съхранява установените неистински банкноти и монети до тяхното унищожаване.

Отчитайки необходимостта от ефективна и последователна защита на платежните средства за постигане на ефективни действия за противодействие на фалшифицирането и разпространението на парични знаци, НЦА осъществява постоянен обмен на информация относно статистически данни и е в постоянен контакт с Националния централен офис (НЦО) на Министерството на вътрешните работи на Република България. НЦА извършва обмяна на информация с експерти от Европейската централна банка, както и с експерти от други централни банки в Европа и Америка.

Как да разпознавам неистински банкноти и монети?

Всички неистински или преправени банкноти или монети могат да бъдат разпознати, като ви съветваме да спазвате следните няколко съвета за проверка:

1. Разглеждайте банкнотите или монетите много внимателно. Не се оставяйте на общото впечатление. Вместо това се концентрирайте върху отделните защитни елементи, които смятате, че разпознавате добре.

2. Не се концентрирайте само върху един защитен елемент, когато проверявате банкнотата.

3. Чрез сетивните органи на зрение и допир (докосване) и срещу бяла светлина проверете защитните елементи.

4. Ако е възможно, използвайте помощни средства детектор за проверка на банкноти, лупа или UV лампа.

5. Вземете друга банкнота или монета, с която да направите сравнение.

6. Допълнителна информация за защитните елементи на българските банкноти можете да придобиете от интернет страницата на БНБ.

7. Ако все още се съмнявате, занесете за проверка българските или чуждестранни банкноти или монети в най-близката банка или обменно бюро и/или уведомете най-близкото подразделение на МВР.

Запознайте се със защитните елементи на българските банкноти в обращение тук.