logo
Skip to content

Възпроизвеждане на банкноти и монети

За да възпроизведете българска банкнота или монета, трябва да се запознаете с изискванията, посочени в този материал.

Възпроизвеждане на българска банкнота или монета означава изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или на част от българска банкнота или монета съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и в интернет страницата на Българската народна банка (БНБ), което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота или монета независимо от:

1. размера на образа;

2. материалите или техниките, използвани за изработване на копието;

3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от банкнотата или монетата;

4. промените в дизайна на банкнотата или монетата, например буквите, цифрите или символите.

Изискванията за възпроизвеждане се прилагат за всички емисии български банкноти и монети.

Българска народна банка приема, че паричната единица представлява важен символ на ценност в България и че хората могат да имат желание да възпроизвеждат изображения за съответни цели. Банката ще даде съгласие за такива възпроизвеждания, ако:

- няма риск крайният продукт от възпроизвеждането да бъде сбъркан с истинска банкнота и монета или да се злоупотреби с него от фалшификатори;

- предложената употреба не нарушава достойнството и значимостта на банкнотата или монетата за гражданите.

За да се избегне рискът от потенциални граждански и криминални нарушения, писменото или електронното разрешение на БНБ за възпроизвеждане на изображения на банкноти и монети трябва да бъде дадено преди изображението да е възпроизведено. Българската народна банка дава съгласие само в писмена форма.

Изисквания за възпроизвеждане на български банкноти

Копието на българска банкнота трябва да отговаря поне на едно от следните изисквания:

1. при едностранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% едновременно от ширината и дължината на съответната банкнота;

2. при двустранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% едновременно от дължината и ширината на съответната банкнота;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска банкнота тези елементи да не бъдат изобразени на фон, наподобяващ банкнота;

4. при едностранно копие на българска банкнота, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска банкнота, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната банкнота;

5. при едностранно или двустранно копие на българска банкнота в размер, съответстващ на размера на съответната банкнота, копието да бъде изработено от материал, различен от хартия, който е ясно отличим от материала, използван за производството на банкнотата;

6. при копие на българска банкнота, изобразено по електронен начин и достъпно за трети лица във време и от място, избрано от тях, изображението да съдържа думата ОБРАЗЕЦ, напечатана диагонално на копието. Дължината на думата ОБРАЗЕЦ да е най-малко 75% от дължината на копието, а височината на думата ОБРАЗЕЦ най-малко 15% от ширината на копието и в непрозрачно (матово) мастило, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната българска банкнота. Разделителната способност на електронното копие в оригиналния му размер да не надвишава 72 dpi (точки на инч).

Изисквания за възпроизвеждане на български монети

Копието на българска монета трябва да отговаря на поне едно от следните изисквания:

1. при едностранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% от размера и теглото на съответната монета;

2. при двустранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% от размера и теглото на съответната монета;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска монета тези елементи да не бъдат изобразени върху метал;

4. при едностранно копие на българска монета, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска монета, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната монета;

5. при едностранно или двустранно копие на българска монета в размер, съответстващ на размера на съответната монета, копието да бъде изработено от материал, различен от метал, който е ясно отличим от материала, използван за производство на монетата;

6. при изобразяване в електронна форма копието да бъде достъпно до трети лица във време и от място, избрано от тях;

7. да бъде графично изображение.

Получаване на съгласие от Българската народна банка за възпроизвеждане на българска банкнота или монета

1. Процедура за кандидатстване

Лице, което желае да възпроизведе българска банкнота или монета, подава в БНБ заявление за възпроизвеждане на българска банкнота или монета по образец, приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение. Заявлението може да бъде подадено в един екземпляр на хартиен носител (Образецът на заявлението за възпроизвеждане можете да отпечатате от тук) или чрез електронна услуга на нашата интернет страница.

Към заявлението се прилага подробна информация относно:

а) дизайна на крайния продукт, съдържащ обекта на възпроизвеждане;

б) техническите характеристики на копието на банкнотата или монетата – размер, тегло и т. н.;

в) тиража на крайния продукт и срока, в който ще се извърши възпроизвеждането;

г) инструментите, които ще бъдат използвани при възпроизвеждането, мястото на съхранение, начина и срока за унищожаването им;

д) мястото на съхранение, начина и срока за унищожаване на брака от производството на крайния продукт.

Когато подателят е юридическо лице, заявлението:

- се подава от името на юридическото лице;

- се подписва от лицето, което представлява юридическото лице или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като се прилага: информация за ЕИК на юридическото лице и писмено/сканирано заверено копие от пълномощното, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Лицата, които към датата на влизане в сила на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение са възпроизвели български банкноти и монети и желаят да продължат възпроизвеждането, подават заявление за възпроизвеждане по общия ред.

Когато лице желае да възпроизведе повече от една банкнота и/или монета, трябва да подаде отделни заявления, съответно за „обект за възпроизвеждане – банкнота“ и „обект на възпроизвеждане – монета“.

Заявлението за възпроизвеждане, заедно с изисканите документи и информация, могат да се подават в Българската народна банка на хартиен носител и се адресират, както следва:

Българската народна банка

1000 София, пл. „Княз Александър I“ № 1

Управление „Емисионно“

2. Изключение

Не се изисква подаване на заявление за възпроизвеждане на българска банкнота или монета, когато:

- БНБ е организирала пресконференции или други публични мероприятия, на които се представят или показват български банкноти и монети;

- БНБ е възложила изработването или е дала съгласието си за изработване на репортаж или друг материал, предназначен за трети лица, в който се показват български банкноти и монети;

- от страна на медиите се изготвят публикации, репортажи и други журналистически материали, предназначени за трети лица, в които се показват български банкноти и монети.

В тези случаи трябва да се спазват изискванията за възпроизвеждане на български банкноти и монети по чл. 5 и 6 от Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение (Наредба № 18).

3. Ред за произнасяне

Подадените заявления за възпроизвеждане на българска банкнота или монета се разглеждат по реда на подаването им в Българската народна банка.

За изясняване и потвърждаване на декларираните обстоятелства в заявлението за възпроизвеждане Българската народна банка може да изиска (според начина на подаване на заявлението) от заявителя допълнителна писмена/електронна информация. Срокът за произнасяне на Българската народна банка по заявление за възпроизвеждане спира в деня на изпращане на искането за допълнителна информация и продължава отново в деня на нейното получаване в Българската народна банка.

В срок до 5 (пет) работни дни от датата на подаване на заявление за възпроизвеждане, съответно от датата на получаване на допълнително изискана информация и/или документи, Българската народна банка уведомява (според начина на подаване на заявлението) писмено/електронно лицето за дадено съгласие или отказ за възпроизвеждане на посочената в заявлението българска банкнота или монета.

Възпроизвеждането на българска банкнота или монета се отказва, когато:

- заявените технически характеристики не съответстват на изискванията за възпроизвеждане на български банкноти и монети по чл. 5 и 6 от Наредба № 18;

- представените документи съдържат непълна или невярна информация;

- БНБ има мотив да откаже, дори да са спазени изискванията за възпроизвеждане.

Писменото съгласие на Българската народна банка за възпроизвеждане на българска банкнота или монета дава право на лицето, на което е дадено съгласието, да възпроизведе банкнотата или монетата и да използва копието единствено за посочената в заявлението.