logo
Skip to content

Съпоставяне на такси на доставчици на платежни услуги

В съответствие с изискванията на чл. 109, ал. 3, изречение първо от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) Българската народна банка поддържа интернет страница за съпоставяне на таксите, начислявани от доставчиците на платежни услуги на потребители (физически лица) за услугите, включени в националния списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка. Изискването е въведено в националното законодателство в съответствие с разпоредбите на глава втора от Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции, и е част от мерките, предвидени в директивата за осигуряване на съпоставимост на таксите, свързани с платежна сметка, както в страната, така и в Европейския съюз.

Националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, е изготвен в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2018/32 на Комисията за допълване на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно регулаторните технически стандарти за стандартизираната на равнището на Съюза терминология за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка и e приет с Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (Наредба № 3 на БНБ) и съдържа 18 услуги съгласно приложение № 3 от същата наредба. За целите на съставянето на интернет страницата за съпоставяне на таксите списъкът е допълнен с разновидностите на тези услуги съгласно канала на поискване, използване или предоставяне на услугите, както и с различни случаи на начисляване на такса за предоставянето на услугата, или в зависимост от това, дали за една и съща услуга е изпълнено или съществува конкретно условие.

Интернет страницата за съпоставяне на таксите, поддържана от БНБ, функционира от 31 октомври 2018 г. Чрез нея се осигурява безплатен достъп на потребителите до актуална информация за цените на горепосочените услуги съгласно приложимите тарифи за таксите и комисионите на всички доставчици на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари), лицензирани от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители.

Доставчиците на платежни услуги подават информация на БНБ при всяка промяна на таксите, комисионите и лихвените проценти за съответните услуги, като информацията на интернет страницата ще бъде текущо актуализирана към датата на влизане в сила на съответната промяна при доставчика на платежни услуги.

Българската народна банка събира и обработва информацията, публикувана за целите на тази подрубрика на основание чл. 109, ал. 4 от ЗПУПС и чл. 43 от Наредба № 3 на БНБ. Други лица, желаещи да поддържат интернет страница за съпоставяне на таксите следва да уведомят БНБ за това, като осигурят спазването на изискванията на чл. 109, ал. 1 – 3 от ЗПУПС и чл. 44 от Наредба № 3 на БНБ.