logo Skip to content

Такси на доставчици на платежни услуги

Най-представителните услуги, свързани с платежна сметка в България, за които се представя информация на интернет страницата за съпоставяне на таксите, са групирани в 5 таблици, както следва:

Група услуги „Общи услуги по сметката“

Откриване на разплащателна сметка

Поддържане на разплащателна сметка

Закриване на разплащателна сметка

Група услуги „Карти и пари в брой“

Обслужване на дебитна карта в национална валута

Обслужване на кредитна карта в национална валута

Теглене в брой на територията на страната

Теглене в брой с дебитна карта на терминално устройство АТМ в чужбина

Плащане с дебитна карта

Плащане с кредитна карта

Справка за баланс по платежна сметка чрез терминално устройство АТМ

Група услуги „Плащания (не включва карти) в национална валута“

Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при друг ДПУ

Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при същия ДПУ

Кредитен превод в национална валута към платежна сметка на бюджета при друг ДПУ

Плащане на комунални услуги

Група услуги „Плащания (не включва карти) в чуждестранна валута“

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при друг ДПУ

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при същия ДПУ

Входящ кредитен превод в чуждестранна валута

Група услуги „Овърдрафт и сродни услуги“

Овърдрафт

Таксите за горепосочените услуги и техните разновидности, налагани от всички доставчици на платежни услуги (ДПУ), които обслужват потребители, може да намерите тук:

Група услуги „Общи услуги по сметката“
(последна актуализация на 03.08.2021 г.)
EN BG XLSX (22 KB)

Група услуги „Карти и пари в брой“
(последна актуализация на 30.08.2021 г.)
EN BG XLSX (42 KB)

Група услуги „Плащания (не включва карти) в национална валута“
(последна актуализация на 07.09.2021 г.)
EN BG XLSX (17 KB)

Група услуги „Плащания (не включва карти) в чуждестранна валута“
(последна актуализация на 07.09.2021 г.)
EN BG XLSX (22 KB)

Група услуги „Овърдрафт и сродни услуги“
(последна актуализация на 04.08.2021 г.)
EN BG XLSX (22 KB)

Потребителите могат да уведомяват БНБ при установяване на публикувана неточна информация на e-mail: Press_Office@bnbank.org.


 

Забележка: Доставчиците на платежни услуги са подредени по азбучен ред, като за представяне на информацията се използва еднакъв шрифт и форматиране.