logo
Skip to content

Среден размер на таксите за услугите по

приложение № 1 към чл. 7а от Наредба № 3 на БНБ,

предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Услуга по разплащателна сметка

Средeн размер на таксите

Откриване на разплащателна сметка

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката

2.16 лв.

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката

1.92 лв.

Обслужване на разплащателна сметка 

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката

2.01 лв./мес.

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката

1.51 лв./мес.

Закриване на разплащателна сметка 

▪ Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 12 месеца от датата на закриване

3.67 лв.

Внасяне на средства по разплащателна сметка

▪ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката

до 4594 лв. - без такса
над 4594 лв. - 0.1% за горницата, мин. 3.06 лв., макс. 195.65 лв.

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

▪ На каса в офис на банката до 1 000 лв. *

0.89 лв.

0.26% от сумата,

мин. 6 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0.22 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

0.89 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз *

4.75 лв. + 1.34% от сумата

1.17% от сумата,

мин. 5.62 лв.

Плащане по директен дебит

▪ Към сметка при същата банка

1.24 лв.

▪ Към сметка при друга банка

2.14 лв.

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

0.05 лв.

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в страната

0.06 лв.

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в Европейския съюз *

0.02 лв.

0.38% от сумата

Кредитен превод в национална валута

▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

0.97 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0.40 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2.12 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

1.00 лв.

▪ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

1.00 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

0.45 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

2.25 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

1.02 лв.

Периодичен превод в национална валута

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

0.88 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране

0.58 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

1.64 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране

1.09 лв.

Кредитен превод в евро

▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

€ 2.11

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

€ 1.15

▪ На хартиен носител с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка *

0.18% от сумата, мин. € 20.02,

макс. € 257.08

до € 2216 – € 13.81

над € 2216 – 0.16% от сумата,
мин. € 26.49,

макс. € 202.79

▪ Чрез онлайн банкиране с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка *

0.16% от сумата, мин. € 16.62,

макс. € 255.85

до € 5547 – € 20.20
над € 5547 – 0.17% от сумата,
мин. € 34.83,

макс. € 152.33

▪ Входящ кредитен превод *

0.10% от сумата,

мин. € 5.15,

макс. € 74.62

до € 4646 – € 3.65
над € 4646 – 0.1% от сумата,
мин. € 10.23,

макс. € 135.88

* Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за някои от услугите, банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. За всяка от тези услуги, БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи, въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

Публикуваните на 14 октомври 2016 г. данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по приложение № 1 към чл. 7а от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители, различни от платежни сметки за основни операции, са изчислени на база информация към 31 август 2016 г., подадена от 24 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната. Три банки са уведомили БНБ, че не предоставят платежни услуги на потребители.

Средният размер на таксите, начислявани от банките за услугите по приложение № 1 към чл. 7а от Наредба № 3 на БНБ е актуализиран на 15 май 2017 г. с публикувания на същата дата от БНБ среден размер на таксите за периодични преводи в национална валута, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки, на основание § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ, който е изчислен на база информация към 15 април 2017 г., подадена от 23 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители.