logo
Skip to content

Среден размер на таксите за услугите по

приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ,

предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Услуга в левове по разплащателна сметка на територията на страната

Средeн размер на таксите

Откриване на разплащателна сметка

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката

4.17 лв.

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката

3.10 лв.

Обслужване на разплащателна сметка 

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката

4.00 лв./мес.

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката

2.77 лв./мес.

Закриване на разплащателна сметка 

▪ Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване

4.13 лв.

Внасяне на средства по разплащателна сметка

▪ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката *

до 3 091 лв. – 1.87 лв.

0.24% от сумата,

мин. 2.50 лв.

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

▪ На каса в офис на банката до 1 000 лв. *

4.10 лв.

0.66% от сумата,

мин. 6.86 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката *

0.39 лв.

0.14% от сумата,

мин. 0.30 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка *

1.19 лв.

0.19% от сумата,

мин. 1.41 лв.

Плащане по директен дебит

▪ Към сметка при същата банка

3.16 лв.

▪ Към сметка при друга банка

5.39 лв.

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

0.00 лв.

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка

0.00 лв.

Кредитен превод

▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

3.90 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0.46 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

5.66 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

1.15 лв.

▪ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

3.94 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

0.50 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

5.18 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

1.08 лв.

Периодичен превод

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

2.00 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране

0.61 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

3.32 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране

1.15 лв.

* Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугите „Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката“, „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1 000 лв.“, „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката“ и „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка“ банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

Публикуваните на 23 февруари 2024 г. данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители, са изчислени на база информация към 31 декември 2023 г., подадена от 17 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители.

Банките следва да съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 юни 2024 г. съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ.Среден размер на таксите, публикуван на 24 февруари 2023 г.Среден размер на таксите, публикуван на 25 февруари 2022 г.Среден размер на таксите, публикуван на 26 февруари 2021 г.Среден размер на таксите, публикуван на 28 февруари 2020 г.Среден размер на таксите, публикуван на 28 февруари 2019 г.Среден размер на таксите, публикуван на 8 май 2018 г.Среден размер на таксите, публикуван на 14 октомври 2016 г., допълнен на 15 май 2017 г.