logo
Skip to content

Платежна сметка за основни операции

Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, предлагана в български левове и предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната. Чрез този вид сметка на потребителите се предоставят услугите, посочени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ (приложение № 1), безплатно или срещу приемливи такси, независимо от броя платежни операции, извършени от сметката.

Всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители, следва да предлагат платежна сметка за основни операции. Банките предлагат всяка от услугите по платежна сметка за основни операции, ако по принцип я предоставят на потребители, притежаващи платежна сметка, различна от сметка за основни операции.

Размерът на приемливите такси за услугите от приложение № 1 се определя от всяка банка в тарифата й за таксите и комисионите, като за всяка от предлаганите услуги той трябва да е по-нисък едновременно от:

  • средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за всяка от услугите в приложение № 1, предоставяни по разплащателни сметки, изчислен за предходната календарна година; и
  • най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага по тарифа за всяка от съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.

 

Банките могат да предлагат и допълнителни услуги по платежната сметка за основни операции, извън посочените в приложение № 1, за които се прилага стандартната тарифа за таксите и комисионите на дадената банка, но достъпът и използването на платежната сметка за основни операции не са обвързани с покупката на допълнителни услуги от съответната банка.

Сметка за основни операции се открива в срок до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването й и след подписването на рамков договор. Банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от една платежна сметка, позволяваща извършването на платежни операции при същата или друга банка на територията на страната.

С цел повишаване на обществената осведоменост относно платежните сметки за основни операции, банките следва да предоставят на разположение на потребителите информационна брошура, съдържаща информация относно характеристиките на платежната сметка за основни операции и приложимите такси за услугите, предлагани по нея. Информационната брошура се изготвя от банките по образец на БНБ, представен в приложение № 2 към Наредба № 3 на БНБ и се предоставя от тях на хартиен носител в техните помещения и в електронна форма чрез интернет страниците им.

Българската народна банка изчислява и публикува на интернет страницата си веднъж годишно средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите в приложение № 1, предоставяни на потребители по разплащателни сметки. Изчисляването се извършва на база информация за предходната календарна година, подадена от банките, лицензирани от БНБ, и клоновете на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители.

БНБ изчислява средния размер на таксите като средноаритметична стойност на размера на таксите, подадени от банките, за всяка от услугите по приложение № 1. Когато десет или повече банки предлагат някоя от услугите по приложение № 1 по разплащателни сметки на потребители без такса, или без такса до определен праг, тази услуга се определя като безплатна в публикувания от БНБ среден размер на таксите, или съответно като безплатна до изчисления среден размер на този праг.