logo
Skip to content

Регистри по ЗПУПС

Съгласно разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) Българската народна банка (БНБ) води публични регистри на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, на лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари, на техните клонове и представители, на регистрираните от БНБ доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, както и на доставчиците на услуги по чл. 2, ал. 3 и 4 от ЗПУПС.

 

Регистър на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
(последно обновен на 10.06.2024 г.)
Изтегли XLS (276 KB)

Регистър на лицензираните платежни институции в Република България, както и на техните клонове и представители (по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи)
(последно обновен на 19.07.2024 г.)
Изтегли XLS (315 KB)

Регистър на лицензираните дружества за електронни пари в Република България, както и на техните клонове и представители (по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи)
(последно обновен на 19.07.2024 г.)
Изтегли XLS (1170 KB)

Регистър на доставчиците на услуги по чл. 2, ал. 3 и 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи
(последно обновен на 29.03.2023 г.)
Изтегли XLS (216 KB)

Регистър на Европейския банков орган

В съответствие с изискванията на чл. 15 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар Европейският банков орган (ЕБО) поддържа електронен централен регистър, който съдържа информация за платежните институции, дружествата за електронни пари и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, лицензирани или регистрирани в рамките на Европейския съюз и страните от Европейското икономическо пространство, както и на техните клонове и представители. Информацията в регистъра на ЕБО се предоставя от компетентните органи на държавите членки.

Регистърът на ЕБО е публично достъпен на интернет страницата на ЕБО.

  • Таксите по чл. 70 от Наредба № 16 на БНБ се заплащат по следната сметка на БНБ:

    IBAN: BG40BNBG96611000066123

    BIC: BNBGBGSD