logo
Skip to content

Система за брутен сетълмент в реално време RINGS

RINGS (Real-time INterbank Gross-settlement System) e системата за брутен сетълмент в реално време в България. RINGS извършва неотменим и безусловен сетълмент на плащания в национална валута на територията на Република България. Агент по сетълмента е БНБ.

RINGS е платежна система c окончателност на сетълмента, която извършва прехвърляне на парични средства между сметките за сетълмент на участниците в нея окончателно, индивидуално (трансакция по трансакция) и в реално време след получаване от системата на нареждането за превод.

БНБ изгражда, организира, контролира, оперира, администрира, поддържа, развива и осъществява надзор на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS. БНБ е собственик на RINGS и определя реда за участие в нея.

 

В RINGS задължително се изпълняват:

  1. Всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател имат сметки за сетълмент при БНБ;
  2. Плащания, инициирани от платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа, чийто агент по сетълмента е БНБ.

През RINGS могат да се изпълняват и плащания на клиенти на банки по тяхно желание без ограничения в сумата.

 

Платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа с достъп до RINGS:

Достъп до RINGS имат следните платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа, чиито агент по сетълмента е БНБ:

  • БИСЕРА 6 – платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева.
  • БОРИКА – система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, оперирана от „БОРИКА” АД.
  • ССДЦК – системата за сетълмент на държавни ценни книжа, оперирана и организирана от БНБ.
  • Системата за сетълмент на ценни книжа, оперирана от „Централен депозитар” АД.

 

Участници в RINGS са:

  1. Българската народна банка;
  2. лицензирани от БНБ банки и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната.

Участници в RINGS могат да бъдат и банки от държави членки, извършващи дейност на територията на Република България чрез клон.

 

Оповестяване на съответствието на RINGS с приложимите Принципи за инфраструктурите на финансовите пазари на Комитета по платежни и сетълмент системи на Банката за международни разплащания и Техническия комитет на Международната организация на комисиите за ценни книжа

Отчет за оповестяване EN BG PDF (627 KB)

Правна рамка