logo Skip to content

Развитие на проекта SEPA на национално ниво

 

Изисквания и крайни дати за миграция към SEPA плащания

На 14 март 2012 г. беше приет Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 /Регламента/. Регламентът обхваща изпълнението на кредитни преводи и директни дебити в евро в рамките на Съюза, когато доставчикът на платежни услуги на платеца и доставчикът на платежни услуги на получателя са разположени в Съюза или когато единственият доставчик на платежни услуги по платежната операция е разположен в Съюза. Регламентът е първата законодателна мярка на европейско ниво в областта на плащанията, която налага използването на специфични стандарти за обработка на преводи в евро. Той е директно приложим във всички държави членки, без да се транспонира в националните законодателства и е задължителен за прилагане от доставчиците на платежни услуги в България.

Крайният срок за страните от еврозоната за изпълнение на кредитните преводи и директни дебити в съответствие с определените в Регламента изисквания е най-късно от 1 февруари 2014 г., а за държавите извън еврозоната - най-късно от 31 октомври 2016 г.

 

Развитие на проекта SEPA на национално ниво

Всички банки и клонове на чуждестранни банки в България, включително и Българската народна банка участват в схемата за SEPA кредитен превод на Европейския платежен съвет и са предприели необходимите мерки за осигуряване спазването на изискванията на Регламента.

Доставчиците на платежни услуги, извършващи дейност на територията на страната, нямат задължение да предлагат директен дебит в евро, по смисъла на Регламента и да участват в схеми за SEPA директен дебит, ако не предлагат директен дебит в евро на своите клиенти на национално ниво.

Европейският платежен съвет публикува списъци на всички доставчици на платежни услуги, които са се присъединили към схемата на SEPA за кредитен превод и двете SEPA схеми за директен дебит.

Към Асоциацията на банките в България е създадена Национална организация за подпомагане присъединяването към SEPA (NASO). Тя има за задача да улесни процеса на присъединяването на банките, като ги консултира по различни въпроси във връзка с участието им в SEPA схемите, и да осъществява контакти с Европейския платежен съвет.

В съответствие с изискванията на Регламента, оперираната от „БОРИКА“ АД платежна система за малки плащания в евро BISERA7-EUR, обработва SEPA преводи и осигурява оперативна съвместимост със системите SEPA Clearer, Equens и EuroELIXIR, което позволява взаимен обмен на SEPA кредитни преводи между банковите общности на България и други страни от ЕС.