logo
Skip to content

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

Единната зона за плащания в евро (SEPA) е зона, в която потребителите, компаниите и другите икономически агенти ще имат възможност да нареждат и да получават плащания в евро при еднакви общи условия, права и задължения, независимо от местонахождението си на територията на Европейския съюз (ЕС). SEPA обхваща всички страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Монако.

SEPA обхваща:

  • единната валута – евро;
  • единен набор от платежни инструменти за плащания в евро – кредитни преводи, директни дебити и платежни карти;
  • инфраструктурата за обработка на плащания в евро;
  • общи технически стандарти и бизнес практики;
  • хармонизирана правна рамка;
  • иновативни услуги, в отговор на нуждите на потребителите на платежни услуги.

От началото на 2008 г. стартира SEPA кредитният превод и SEPA по отношение на картовите плащания, а от ноември 2009 г. на крайните потребители на платежни услуги се предлага и SEPA директният дебит.

 

SEPA платежни инструменти

 

Кредитен превод

Кредитният превод е платежна операция, наредена от платеца чрез неговия доставчик на платежни услуги (ДПУ), с цел средствата да се предоставят на разположение на получателя чрез неговия ДПУ. Платецът и получателят могат да бъдат едно и също лице.

Схемата за SEPA кредитен превод, разработена от Европейския платежен съвет (ЕПС), е междубанкова платежна схема, която дефинира общ набор от правила и процедури за извършване на кредитни преводи в евро, независимо дали платецът и получателят са в една държава или в различни страни на територията на SEPA. Схемата определя общо ниво на услугите и времева рамка, при които участващите в схемата доставчици на платежни услуги трябва да извършат отделните SEPA кредитни преводи.

 

Директен дебит

Директният дебит е платежна операция по задължаване на платежна сметка на платеца, която се извършва по инициатива на получателя въз основа на съгласие, дадено от платеца на получателя, на ДПУ на получателя или на ДПУ на платеца.

Основната схема за SEPA директен дебит, разработена от ЕПС, е междубанкова платежна схема, която определя общ набор от правила и процедури за извършване на директни дебити в евро, независимо дали платецът и получателят са в една държава или в различни страни на територията на SEPA. Схемата определя общо ниво на услугите и времева рамка, при които участващите в схемата доставчици на платежни услуги трябва да извършат SEPA директни дебити.

В допълнение към основната схема за SEPA директен дебит е разработена и схема за SEPA директен дебит от типа бизнес към бизнес (business-to-business). Тя се базира на основната схема за директен дебит с някои допълнителни специфични компоненти, които се използват при плащания от типа бизнес към бизнес.

 

Платежни карти

По отношение на картовите плащания, през 2005 г. ЕПС разработи общи принципи, обединени в Рамка на SEPA за картови плащания, които издателите, акцептиращите институции, картовите схеми и операторите следва да спазват чрез саморегулиране и доброволни ангажименти, с цел постигане на определени нива в оперативната съвместимост и техническите стандарти при изпълнение и обслужване на картови плащания.

През последните години, в контекста на все по активното регулиране на пазара, Рамката на SEPA за картови плащания беше заменена със „SEPA Cards Standardisation Volume“ – документ, разработен от Работна група на заинтересованите страни за картови плащания (Cards Stakeholders Group) с помощта на ЕПС.

Целта на SEPA по отношение на картовите плащания е да даде възможност на картодържателите в ЕС да извършват операции в евро с карти на територията на SEPA, по начин и условия, както в собствените си страни.

 

Общи технически стандарти

За осигуряване на оперативна съвместимост между информационните системи и автоматизирана обработка на SEPA плащанията (straight-through processing) е необходимо използването на общи технически стандарти. По отношение на кредитните преводи и директните дебити е задължително използването на международен номер на банкова сметка (IBAN) и стандарт ISO20022 XML за формат на съобщенията.

По отношение на картовите плащания в контекста на SEPA от първостепенно значение е преминаването на платежните карти и на инфраструктурата за тяхната обработка към стандарта EMV, както и използването на PIN код за идентификация на картодържателя. EMV е глобален стандарт за кредитни и дебитни карти, базиран на технологията на интегралните схеми (смарт или чип карти). Стандартът е разработен от Europay, Mastercard и VISA с цел да се повиши сигурността на картовите плащания и да се ограничат злоупотребите и измамите, свързани с карти.