logo
Skip to content

Статистика на плащанията за България

Българската народна банка събира, обобщава и подава към Европейската централна банка (ЕЦБ) на годишна база статистически данни на национално ниво съгласно Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията и Указание за статистика на плащанията по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ, във връзка със съставяната от ЕЦБ статистика на плащанията. Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ е в сила от м. януари 2014 г., като първото отчитане съгласно неговите изисквания е за календарната 2014 г. Преди отчетната 2014 г., статистиката на плащанията е събирана и изготвяна съгласно Насоки на ЕЦБ от 1 август 2007 г. относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (ЕЦБ/2007/9).

За целите на платежната статистика на ЕЦБ информация към БНБ подават всички лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги (ДПУ) и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, както и лицензираните от БНБ оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента, платежната система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и националния системен компонент на Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2-BNB).

Статистиката на плащанията на ЕЦБ обхваща всички държави-членки на Европейския съюз, съдържа хармонизиран набор от показатели, публикува се веднъж годишно, обичайно през м. септември, и се отнася за календарната година, предхождаща годината на публикуване.

Статистиката на плащанията за България, изготвяна съгласно Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ включва 13 таблици, които обхващат различни показатели, сред които такива, свързани с: видовете платежни услуги; платежните карти; терминалните устройства ПОС и АТМ; участниците и извършените трансакции в платежните системи с окончателност на сетълмента; дружествата, предлагащи платежни услуги; банкноти и монети и др.

 

Актуални и исторически данни за статистиката на плащанията за България са поместени в публично достъпна база данни на Европейската централна банка, която може да намерите тук (en).

 

Сравнителни таблици с данни и изчислени съотношения по различни показатели от статистиката на плащанията за всички държави-членки на Европейския съюз може да намерите тук (en).

 

Основни показатели от статистиката на плащанията за България, изготвяна съгласно Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ, можете да намерите тук:

Междинни данни от статистика на плащанията за България за
1 януари – 30 юни 2021 г.
Изтегли XLSX (216 KB)

Основни показатели от статистика на плащанията за България за 2014 г. – юни 2021 г. Изтегли XLSX (16 KB)

Диаграми с основни показатели от статистиката на плащанията за България, изготвяна съгласно Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ Изтегли PDF (128 KB)

Основни показатели от статистика на плащанията за България за 2006 г. - 2013 г. Изтегли XLSX (10 KB)

Забележка: Терминът „Непарични финансови институции (НПФИ) (Non-MFIs)“, използван в платежната статистика на ЕЦБ, включва всяко физическо или юридическо лице, което не е част от сектор „Парично-финансови институции“.

Сектор „Парично-финансови институции“ се състои от всички институционални единици, включени в подсекторите „Централна банка“ (S.121), „Депозитни институции без централна банка“ (S.122) и „Фондове на паричния пазар“ (ФПП) (S.123), както са посочени в Европейската система от сметки.

За целите на статистиката на плащанията всички ДПУ се изключват от сектор „НПФИ“.