logo Skip to content

Прессъобщения, 2021 г.

06.04.2021

БНБ публикува Годишния отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г.31.03.2021

БНБ обяви ОЛП за април 2021 г.30.03.2021

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за второто тримесечие на 2021 г.19.03.2021

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Г. С. Раковски“18.03.2021

Днес УС на БНБ прие решение да прилага „Насоки относно подходящите подгрупи от секторни експозиции, към които компетентни или определени органи могат да прилагат буфер за системен риск в съответствие с член 133, параграф 5, буква е) от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2020/13), издадени от Европейския банков орган16.03.2021

БНБ публикува първото издание от новата си тематична издателска поредица „Материали от конференции на Българската народна банка“26.02.2021

БНБ публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции26.02.2021

БНБ обяви ОЛП за март 2021 г.25.02.2021

Днес УС на БНБ прие Наредба № 41 за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки25.02.2021

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди стипендия за 2021 г. на Никола Евгениев Колев, студент в Copenhagen Business School, специалност MSc in Advanced Economics and Finance25.02.2021

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента19.02.2021

Продажните цени на платинената възпоменателна монета „Десислава“ и комплект – златна, платинена и сребърна монета, от Серия ECU, емисия 1993 г., продавани на каса на БНБ, са актуализирани29.01.2021

БНБ обяви ОЛП за февруари 2021 г.28.01.2021

Във връзка с продължаващата несигурност и предизвикателствата, свързани с икономическите ефекти от разпространението на COVID-19 и наложените ограничителни мерки, УС на БНБ прие решение за запазване на прилагането на макропруденциалната мярка за капитализиране на пълния обем на печалбата на банките за 2020 г.28.01.2021

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на БНБ за организацията и управлението на рисковете в банките28.01.2021

УС на БНБ прие нови продажни цени за продаваните на каса на БНБ български банкноти, емисии преди 1999 г, както и български монети от медно-никелови сплави, емисии преди 2000 г.15.01.2021

УС на БНБ на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за БНБ прие Наредба за изменение на Наредба № 39 на БНБ за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение12.01.2021

Продажните цени на платинената възпоменателна монета „Десислава“ и комплект – златна, платинена и сребърна монета, от Серия ECU, емисия 1993 г., продавани на каса на БНБ, са актуализирани