logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 октомври 2020 г.

12:00 ч.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС1

Август 2020 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 277.9 млн. евро при излишък от 855.1 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1840.7 млн. евро (3.2% от БВП2) при излишък от 2348.5 млн. евро (3.9% от БВП) за януари – август 2019 г.

За август 2020 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 193.5 млн. евро при положително салдо в размер на 803.7 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1164.1 млн. евро (2.1% от БВП) при положителна от 1731.7 млн. евро (2.9% от БВП) за януари – август 2019 г.

Търговското салдо за август 2020 г. е отрицателно в размер на 139.9 млн. евро при дефицит от 81 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 735.1 млн. евро (1.3% от БВП) при дефицит от 1797.9 млн. евро (3% от БВП) за същия период на 2019 г.

Износът на стоки е 2107.3 млн. евро за август 2020 г., като намалява с 302 млн. евро (12.5%) в сравнение с този за август 2019 г. (2409.2 млн. евро). За януари – август 2020 г. износът е 17 540.5 млн. евро (30.9% от БВП), като намалява с 1606.3 млн. евро (8.4%) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (19 146.8 млн. евро, 31.6% от БВП). Износът за януари – август 2019 г. нараства на годишна база с 6%.

Вносът на стоки за август 2020 г. е 2247.1 млн. евро, като намалява с 243.1 млн. евро (9.8%) спрямо август 2019 г. (2490.2 млн. евро). За януари – август 2020 г. вносът е 18 275.6 млн. евро (32.2% от БВП), като намалява с 2669.1 млн. евро (12.7%) спрямо същия период на 2019 г. (20 944.7 млн. евро, 34.5% от БВП). Вносът за януари – август 2019 г. нараства на годишна база с 5.7%.

Салдото по услугите е положително в размер на 261.4 млн. евро при положително салдо от 976.9 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. салдото е положително в размер на 1933.6 млн. евро (3.4% от БВП) при положително салдо от 3542.8 млн. евро (5.8% от БВП) за януари – август 2019 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно в размер на 1.8 млн. евро при отрицателно салдо от 188.2 млн. евро за август 2019 г.3 За януари – август 2020 г. салдото е отрицателно в размер на 745.5 млн. евро (1.3% от БВП) при отрицателно салдо от 1330.6 млн. евро (2.2% от БВП) за януари – август 2019 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 73.7 млн. евро при положително салдо от 96 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. салдото е положително в размер на 711 млн. евро (1.3% от БВП) при положително салдо от 1317.3 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 84.4 млн. евро при положителна стойност от 51.5 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. капиталовата сметка е положителна – 676.6 млн. евро (1.2% от БВП), при положителна стойност от 616.8 млн. евро (1% от БВП) за януари – август 2019 г.

Финансовата сметка за август 2020 г. е положителна в размер на 633.6 млн. евро при положителна стойност от 719 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. финансовата сметка е положителна – 3205.6 млн. евро (5.6% от БВП), при положителна стойност от 1962.6 млн. евро (3.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Салдото по статия Преки инвестиции е положително в размер на 35.3 млн. евро при отрицателно салдо от 41.1 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. салдото е отрицателно в размер на 285.8 млн. евро (0.5% от БВП) при отрицателно салдо от 724.6 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Преките инвестиции – активи се понижават с 32.4 млн. евро при нарастване с 55.2 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. те се увеличават със 117.8 млн. евро (0.2% от БВП) при повишение с 278 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2019 г.

Преките инвестиции – пасиви намаляват с 67.7 млн. евро при повишение с 96.3 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. те нарастват с 403.6 млн. евро (0.7% от БВП) при увеличение с 1002.5 млн. евро (1.7% от БВП) за януари – август 2019 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се понижават с 29.7 млн. евро за август 2020 г., при увеличение с 90.4 млн. евро за август 2019 г.4 За януари – август 2020 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 365.9 млн. евро (при увеличение с 1003 млн. евро за януари – август 2019 г.).

Преките инвестиции в чужбина за август 2020 г. нарастват с 5.5 млн. евро, при увеличение с 49.3 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. преките инвестиции в чужбина нарастват с 80.1 млн. евро (при повишение с 278.5 млн. евро за януари – август 2019 г.).

По-подробна информация за преките инвестиции има в Приложение 2 – Преки инвестиции (януари – август 2020 г.) към прессъобщението за платежния баланс, а серия от данни – в таблиците в рубрика Статистика/Външен сектор/Преки инвестиции.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 112.1 млн. евро при положителна стойност от 211.3 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. салдото е положително в размер на 1714.5 млн. евро (3% от БВП) при положително салдо от 788.6 млн. евро (1.3% от БВП) за същия период на 2019 г.

Портфейлните инвестиции – активи за август 2020 г. нарастват с 92.1 млн. евро при увеличение със 189.7 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. те нарастват с 1681.8 млн. евро (3% от БВП) при увеличение със 729.3 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за август 2020 г. намаляват с 20 млн. евро при намаление с 21.6 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 32.7 млн. евро (0.1% от БВП) при намаление с 59.3 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2019 г.

Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 53.5 млн. евро при положителна стойност от 1455 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. салдото е отрицателно в размер на 1264.8 млн. евро (2.2% от БВП) при положително салдо от 2702.3 млн. евро (4.5% от БВП) за януари – август 2019 г.

Други инвестиции – активи нарастват с 258.1 млн. евро при повишение с 1269.1 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. те се понижават с 1104.7 млн. евро (1.9% от БВП) при увеличение с 2820.3 млн. евро (4.6% от БВП) за същия период на 2019 г.

Други инвестиции – пасиви за август 2020 г. нарастват с 204.6 млн. евро при намаление със 185.9 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. те нарастват със 160.1 млн. евро (0.3% от БВП) при ръст от 118 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Резервните активи на БНБ5 се повишават с 442.1 млн. евро през отчетния месец при понижение с 900.6 млн. евро за август 2019 г. За януари – август 2020 г. те нарастват с 3120.5 млн. евро (5.5% от БВП) при понижение със 745.8 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2019 г.

Статия Грешки и пропуски, нето е положителна в размер на 355.8 млн. евро при отрицателна стойност от 136.2 млн. евро за август 2019 г. По предварителни данни за януари – август 2020 г. статията е положителна в размер на 1364.9 млн. евро при отрицателна стойност от 385.9 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2019 г.

____________

1 Данни от стандартното представяне на платежния баланс, съставен съгласно шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. Данните са предварителни. В съответствие с практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данните (включени в Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), данните за юли 2020 г. са ревизирани. С отчета за септември 2020 г. ще бъдат направени ревизии на данните за юли - август 2020 г.

2 При БВП в размер на 56 758 млн. евро за 2020 г. (прогноза на БНБ) и 60 674.4 млн. евро за 2019 г. (данни на НСИ от 05.03.2020 г.).

3 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията.

4 При сравнение на данните следва да се има предвид, че първоначално отчетените данни за преките чуждестранни инвестиции в страната за януари – август 2019 г., публикувани в прессъобщението на БНБ от 18.10.2019 г., са ревизирани впоследствие (www.bnb.bg, секция Пресцентър/Статистически прессъобщения/Платежен баланс).

5 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови и ценови разлики, и тези, свързани със създаването на резервни активи (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации.

Прикачени файлове

Приложение 1 - Таблици Изтегли XLSX (30 KB)

Приложение 2 - Преки инвестиции Изтегли PDF (129 KB)