logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 февруари 2021 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ1

Декември 2020 г.

Към края на декември 2020 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 5887.1 млн. лева. Техният размер се увеличава с 1565.4 млн. лева (36.2%) в сравнение с декември 2019 г. (4321.7 млн. лева) и с 640 млн. лева (12.2%) спрямо септември 2020 г. (5247 млн. лева).

Като процент от БВП4 общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2020 г. е 5%, при 3.6% от БВП към декември 2019 г. и 4.5% към края на трето тримесечие на 2020 г.

1. Размер и структура на активите

Към края на декември 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1785.4 млн. лева, като спрямо същия месец на 2019 г. (1711.1 млн. лева) те се увеличават със 74.3 млн. лева (4.3%). В сравнение със септември 2020 г. (1681.2 млн. лева) активите се увеличават със 104.2 млн. лева (6.2%).

Към края на четвърто тримесечие на 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 55.5 млн. лева (8.4%) до 713.1 млн. лева при 657.6 млн. лева към декември 2019 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 14.4 млн. лева (4.2%) до 354.9 млн. лева при 340.5 млн. лева към края на декември 2019 г. Спрямо септември 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 56.7 млн. лева (8.6%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 13.8 млн. лева (4%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 4.4 млн. лева (0.6%) до 717.4 млн. лева към декември 2020 г. (713 млн. лева към края на декември 2019 г.). В сравнение със септември 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 33.7 млн. лева (4.9%).

Към края на декември 2020 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 40.2%, при 41.7% към декември 2019 г. и 40.7% към септември 2020 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39.9% от общата сума на активите към декември 2020 г. при относителен дял от 38.4% към декември 2019 г. и 39% към септември 2020 г.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика

Графика 1

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 92.6 млн. лева (13.3%) до 789.2 млн. лева, депозитите намаляват с 33.9 млн. лева (16.1%) до 176.7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 26.8 млн. лева (4.5%) до 629.6 млн. лева. В сравнение със септември 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 64.1 млн. лв. (8.8%), депозитите – с 13.7 млн. лева (8.4%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции – с 20.5 млн. лева (3.4%). Към края на декември 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 44.2%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 35.3% и депозити – 9.9%, при съответно 40.7%, 35.2% и 12.3% към края на декември 2019 г. Към септември 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост 43.1%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 36.2% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 10% .

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по инструменти

Графика 2

Към края на четвърто тримесечие на 2020 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 53.9% и в евро – 38.6%, при съответно 55.7% и 36% към декември 2019 г. Към септември 2020 г. активите, деноминирани в български лева, са 53.3%, а тези в евро – 39.1%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по валути

Графика 3

Географската структура на ценните книжа5 в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 59.9 млн. лева (6.5%) до 983.1 млн. лева при 923.3 млн. лева към края на декември 2019 г., а в останалите държави от Европейския съюз6 нарастват с 23.3 млн. лева (5.3.%) до 461 млн. лева при 437.8 млн. лева към края на декември 2019 г. В сравнение със септември 2020 г. инвестициите в България се увеличават с 50.1 млн. лева (5.4%), а в останалите държави от Европейския съюз – с 20 млн. лева (4.5%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 61.8% към декември 2020 г. при 62.3% към края на декември 2019 г. и 62.1% към септември 2020 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към декември 2020 г. е 29% при 29.5% към края на декември 2019 г. и 29.3% към септември 2020 година.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

Географска структура

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Към края на декември 2020 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 4101.6 млн. лева. Спрямо същия месец на 2019 г. (2610.6 млн. лева), те нарастват с 1491.1 млн. лева (57.1%). В сравнение с края на септември 2020 г. (3565.8 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 535.8 млн. лева (15%).

По институционални сектори към края на четвърто тримесечие на 2020 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 1346.8 млн. лева (72.2%) до 3211.3 млн. лева при 1864.5 млн. лева към декември 2019 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават със 126.1 млн. лева (23.7%) до 658.8 млн. лева към декември 2020 г. при 532.6 млн. лева към края на четвърто тримесечие на 2019 г. Спрямо септември 2020 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 475.7 млн. лева (17.4%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – с 41.2 млн. лева (6.7%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2020 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (78.3%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.1%). Към края на декември 2019 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 71.4% и 20.4%, а към септември 2020 г. – 76.7% и 17.3%

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Графика 5

Към края на декември 2020 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1785.4 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1770.8 млн. лева. Към края на четвърто тримесечие на 2020 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1676.9 млн. лева (94.7%), а към сектор Останал свят – 93.9 млн. лева (5.3%). Спрямо декември 2019 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 32.6 млн. лева (2%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 32.4 млн. лева (52.6%). По институционални сектори към декември 2020 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 15.8 млн. лева (2.8%) до 581 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват със 7.3 млн. лева (1%) до 720.5 млн. лева. Спрямо септември 2020 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват със 76.3 млн. лева (4.8%), а към нерезиденти – с 19.4 млн. лева (26%). По институционални сектори към декември 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 27.2 млн. лева (4.9%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – с 38.6 млн. лева (5.7%).

Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Графика 6

Към края на декември 2020 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40.7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (32.8%) и Други ПФИ (9.2%). Техните дялове към декември 2019 г. са съответно 41.8%, 33.1% и 8.8%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 5.3% от общия размер на собствения капитал към декември 2020 г. при относителен дял 3.6% към края на декември 2019 г. и 4.4% към септември 2020 г.

____________

1 В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.

2 Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено съгласно Регламент № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18.10.2013 г., относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове и други нормативни документи на ЕЦБ.

3 Предварителни данни за декември 2020 г. Пълният комлект от таблици за статистиката на инвестиционните фондове и прессъобщението се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Инвестиционни фондове.

4 При БВП в размер на 117 899 млн. лева за 2020 г. (прогноза на БНБ) и 119 772.3 млн. лева за 2019 г. (данни на НСИ от 19.10.2020 г.).

5 Ценните книжа включват: ценни книжа, различни от акции (AF.33), акции и други форми на собственост (AF.51) и акции и дялове, емитирани от инвестиционни дружества (ИД) и договорни фондове (ДФ) (AF.52).

От февруари 2020 г. Европейският съюз не включва Обединеното кралство.

Прикачени файлове

Статистика на инвестиционните фондове, 22.02.2021 г. Изтегли PDF (604 KB)

Таблици Изтегли XLS (82 KB)