logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 ноември 2020 г.

14:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ1

Септември 2020 г.

Към края на септември 2020 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.994 млрд. лв. (2.7% от БВП2) при 2.776 млрд. лв. (2.3% от БВП2) в края на септември 2019 година. Те се увеличават със 7.9% (218.2 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. и с 1.7% (48.7 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2020 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 67.5 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 71.8 млн. лв. (в т.ч. 18.7 млн. лв. през третото тримесечие на 2020 г.), а закупените – 4.3 млн. лв. (в т.ч. 2.1 млн. лв. през третото тримесечие на 2020 г.).

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ

Графика 1

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1.376 млрд. лв. в края на септември 2020 година. Те се увеличават с 10.8% (134.2 млн. лв.) спрямо края на септември 2019 г. и с 1.4% (18.8 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2020 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 44.7% в края на септември 2019 г. до 46% в края на същия месец на 2020 година. В края на третото тримесечие на 2020 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 756.7 млн. лева. Те се увеличават с 4.8% (34.8 млн. лв.) на годишна база и с 0.7% (5.6 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2020 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 638.4 млн. лв. в края на септември 2020 г., като нарастват с 3.5% (21.3 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2019 г. и с 2.7% (16.9 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2020 година. Към края на септември 2020 г. размерът на необслужваните кредити3 е 222.6 млн. лева. Те се увеличават с 14.3% (27.9 млн. лева) в сравнение с края на септември 2019 г. и с 3.4% (7.3 млн. лева) спрямо края на юни 2020 година.

СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ 3, 4

Графика 2

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори. В края на септември 2020 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 3.8% (83.4 млн. лв.) до 2.290 млрд. лева. Спрямо края на юни 2020 г. те нарастват с 1.1% (24.9 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 80.3% в края на септември 2019 г. до 77.4% в края на същия месец на 2020 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 585 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2020 година. Те се увеличават с 24.4% (114.9 млн. лв.) в сравнение със септември 2019 г. и с 2.4(13.8 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 17.1% в края на септември 2019 г. до 19.8% в края на същия месец на 2020 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 4, 5

Графика 3

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.168 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2020 година. Те се увеличават с 4.7% (97.3 млн. лв.) на годишна база и с 1.3% (26.9 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нараства от 93.9% към края на септември 2019 г. до 94.7% към края на същия месец на 2020 година. Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2020 г. е 33.9 млн. лв., те нарастват с 10.6% (3.3 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година и с 3.8% (1.2 млн. лева) спрямо юни 2020 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД нараства от 1.4% в края на септември 2019 г. до 1.5% в края на същия месец на 2020 година. Другите кредити са общо 87.7 млн. лв. в края на септември 2020 г., като намаляват с 16.3% (17.1 млн. лв.) на годишна база и с 3.5% (3.2 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 година. Относителният им дял намалява от 4.8% в края на септември 2019 г. до 3.8 в края на същия месец на 2020 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД 4

Графика 4

Източници на финансиране. В края на септември 2020 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3.691 млрд. лв. при 3.271 млрд. лв. в края на същия месец на 2019 година. Те се увеличават с 12.8% (419.3 млн. лв.) спрямо септември 2019 г. и с 2.2% (79.5 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2020 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.792 млрд. лв. (48.5% от общия размер на пасивите) в края на септември 2020 година. Размерът им нараства с 8.3% (136.6 млн. лв.) спрямо края на септември 2019 г., а намалява с 0.1(2.5 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2020 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 91.3% от общия размер на получените кредити в края на септември 2020 г. при 88.8% в края на същия месец на 2019 година. Техният размер е 1.635 млрд. лв. в края на септември 2020 г., като нарастват с 11.2% (165.3 млн. лв.) на годишна база и с 0.3% (4.8 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2020 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 1.680 млрд. лв. в края на септември 2020 година. Те се увеличават с 11.6% (174.4 млн. лв.) спрямо края на септември 2019 г. и с 0.7% (11.5 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2020 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити се увеличава от 91% в края на септември 2019 г. до 93.8% в края на септември 2020 година. Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 53.5 млн. лв. в края на септември 2020 година. Той се увеличава с 28.9% (12 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 г. и с 5.7% (2.9 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 година.

__________

1 Вследствие на получена допълнителна информация са извършени ревизии на данните, периодите за които са посочени в съответните таблици. Пълният комплект от таблици, както и методологически бележки за статистиката на дружествата, специализирани в кредитиране, и прессъобщението, се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/ Други финансови институции/ Дружества, специализирани в кредитиране. Данните са закръглени. За стойности без закръгление виж приложените към прессъобщението таблици.

2  При БВП за 2020 г. в размер на 111.009 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ), за 2019 г. – 119.772 млрд. лв. (данни на НСИ към 19.10.2020 г.).

3  Необслужвани вземания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 във връзка с прилаганите счетоводни стандарти.

4 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

5  Други финансови предприятия - обхващат финансовите посредници и спомагатели, застрахователните дружества и пенсионните фондове.

Прикачени файлове

Дружества, специализирани в кредитиране, 17.11.2020 г. Изтегли PDF (440 KB)

Таблици Изтегли XLS (66 KB)