logo
Skip to content

Регистър на банковите сметки и сейфове

Създаването и функционирането на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) се основава на чл. 56а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. Регистърът е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) електронна информационна система, която осигурява централизирана информация за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), водени от банки, платежни институции и дружества за електронни пари, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.

Всяко лице може да получи информация по реда на чл. 12 от Наредба № 12 на БНБ относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на сметка, наемател на сейф или упълномощено лице, като отправи писмено искане до Българската народна банка. БНБ предоставя исканата информация чрез писмена справка след заплащане на такса. На основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № 12 на БНБ физическите лица могат да получат справка от регистъра безплатно в 14-дневен срок от подаване на искането в БНБ.


Документи за банки, платежни институции и дружества за електронни пари

Указания за работа на банки, платежни институции и дружества за електронни пари с информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове Изтегли PDF (541 KB)

 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
Изтегли DOC (36 KB)

 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (32 KB)

 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (19 KB)

 • Приложение № 8 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (27 KB)

 • Приложение № 9 • Списък на активните потребители на РБСС
Изтегли XLSX (29 KB)


Документи за органи и институции

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органи и институции в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове Изтегли PDF (396 KB)

 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
Изтегли DOC (36 KB)

 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (33 KB)

 • Приложение № 2а • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС на частен съдебен изпълнител
Изтегли DOCX (41 KB)

 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (20 KB)

 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр за подразделения в РБСС
Изтегли DOCX (31 KB)

 • Приложение № 5 • Ръководство за потребители от органи и институции
Изтегли PDF (4399 KB)

 • Приложение № 6 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (28 KB)

 • Приложение № 6а • Регистрационен формуляр при промяна на бизнес потребител на частен съдебен изпълнител в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (34 KB)

 • Приложение № 7 • Номенклатура „Основания за извършване на справки от информационната система на РБСС“ и методологически пояснения за нейното използване
Изтегли PDF (401 KB)

 • Приложение № 8 • Ръководство за използване на B2B услуги от органи и институции
Изтегли PDF (1486 KB)

 • Приложение № 9 • Списък на активните потребители на РБСС
Изтегли XLSX (30 KB)

 • Искане за информация от РБСС от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
Изтегли DOC (72 KB)

 • Искане за информация от РБСС за титуляр по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
Изтегли DOCX (33 KB)

 • Искане за справка от РБСС за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN
Изтегли DOCX (33 KB)

 • Искане за справка от РБСС за информация за наемател по номер и дата на договор за наем на банков сейф
Изтегли DOCX (33 KB)