logo
Skip to content

Българската народна банка поддържа Регистър на кредитните посредници, регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), който е публичен и съдържа следните обстоятелства:

- данни, идентифициращи кредитния посредник, включително неговият постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление;

- данни за лицата, които управляват и представляват кредитния посредник;

- държавите членки, в които кредитният посредник извършва дейност директно или чрез клон;

- информация дали кредитният посредник предлага услугата по предоставяне на съвет;

- данни за кредиторите, с които е обвързан.

В регистъра се съдържа информация и за заличените кредитни посредници и правното основание за това.

В регистъра по чл. 51 от ЗКНИП могат да се намерят данни и за кредитни посредници от ЕС, за които БНБ е получила уведомление, че ще извършват дейност на територията на Република България директно или чрез клон.


Регистър на кредитните посредници
към 8 юли 2024 г.
Изтегли XLS (100 KB)

Национална правна рамка