logo
Skip to content

Българската народна банка поддържа Регистър на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), който е публичен и съдържа основни данни както за вписаните дружества, които извършват дейност на територията на РБългария, така и за заличените финансови институции. Регистърът предоставя информация и за служебно регистрираните кредитни кооперация по § 12 от ПЗР на ЗКИ, учредените фондове по реда на Закона за ББР и чуждестранните финансови институции, които отговарят на изискванията на ЗКИ.

Дейността на финансовите институции е дефинирана в чл. 3, ал.1 от ЗКИ, като тя е съобразена с изискванията на разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО и Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. Към вписаните в Регистъра по чл. 3а от ЗКИ финансови институции БНБ прилага регистрационен режим.

Данните в Регистъра се актуализират посредством единна автоматизирана система въз основа на предоставената от финансовите институции информация.


Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
към 19 юли 2024 г.
Изтегли XLS (345 KB)